svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

จังหวัดนนทบุรี ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

10 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 45/2565 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ผลตั้งแต่วันนี้ 11 มกราคม 2565

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 จึงมีคำสั่งให้แก้ไขคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

 

เฉพาะในส่วนมาตรการแนบท้ายคำสั่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันหรือควบคุมโรคที่ได้มีการกำหนดให้สถานที่บางแห่ง มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) โดยให้ใช้มาตรการดังต่อไปนี้แทน 

 

ให้สถานที่ที่ถูกกำหนดให้ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ /ผู้ที่พักอาศัยในที่พักคนงาน/บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1. ให้ทำการสุ่มตรวจด้วยจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนคนทั้งหมด

2. กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด หรือบุคลลในครอบครัวเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)

3. กรณีพบว่ามีการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีอาการเข้าเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่าติดเชื้อ/ผู้ป่วย ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)

 

 

จังหวัดนนทบุรี ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

4. หากพบมีผู้ติดเชื้อ ให้รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ทราบโดยทันที

5. ระยะเวลาในการสุ่มตรวจ วันที่ใช้ในการตรวจ และการรายงานผลการตรวจ ให้ยังคงเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการแนบท้ายคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

 

จังหวัดนนทบุรี ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

logoline