svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ห่วงเกิดคัดเตอร์ในภูเก็ต สั่งให้โรงเรียนสอน ONLINE

03 มกราคม 2565

ภูเก็ตสั่งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดงดการเรียนการสอนแบบ Onsite ตั้งแต่วันที่ 4-14 ม.ค. 65 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมรับรอง Hotel Isolation 66 แห่ง เพื่อรองรับการดูแลประชาชน

 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 1 /2565 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

ห่วงเกิดคัดเตอร์ในภูเก็ต สั่งให้โรงเรียนสอน ONLINE

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการกำหนดแผนจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตียงรักษาและสถานที่ทำการรักษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

 

ห่วงเกิดคัดเตอร์ในภูเก็ต สั่งให้โรงเรียนสอน ONLINE

นาย พิเชษฐ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ทางที่ประชุมได้พิจารณา การรับรอง Hotel Isolation 66 แห่ง เพื่อรองรับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในระบบและนอกระบบ

 

ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาทุกแห่ง งดการจัดการเรียนการสอน แบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 

 

ห่วงเกิดคัดเตอร์ในภูเก็ต สั่งให้โรงเรียนสอน ONLINE

 

โดยให้สถานศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนด หรือรูปแบบที่เหมาะสมตามที่กำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบ ONLINE ในส่วนของโรงเรียนที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 จะต้องดำเนินการให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจหาเชื้อแบบ ATK 100%

 

ห่วงเกิดคัดเตอร์ในภูเก็ต สั่งให้โรงเรียนสอน ONLINE

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19เนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้ปกครองนำนักเรียนกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆจึงต้องมีการป้องกันโดยจะมีการดูว่าหลังจากกลับมาที่จังหวัดภูเก็ตแล้วผู้ที่เดินทางไปยังต่างจังหวัดเหล่านั้นจะไม่มีการติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ในจังหวัดภูเก็ตต่อไป