svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สรรพากรแจ้ง เปลี่ยนช่องทางคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี64

30 ธันวาคม 2564
24.2 k

กรมสรรพากร แจ้งข่าว การปรับเปลี่ยนช่องทางการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 โดยแนะนำให้ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารและแจ้งความประสงค์ขอรับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว

ความคืบหน้าจากทาง กรมสรรพากร แจ้งข่าว การปรับเปลี่ยนช่องทางการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีประกาศว่าด้วย แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

 

ส่งผลให้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ต้องยกเลิกการรับคืนเงินภาษีด้วยบัตรเงินสด e-Money กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ได้เดินทางมารับเงินคืนภาษีด้วยตนเองที่สาขาธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อให้การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของการมารับเงินภาษีคืนด้วยบัตรเงินสด e-Money ที่สาขาธนาคารเป็นไปตามประกาศดังกล่าว

สรรพากรแจ้ง เปลี่ยนช่องทางคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี64

นางสมหมาย  ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษก

สรรพากรแจ้ง เปลี่ยนช่องทางคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี64 สรรพากรแจ้ง เปลี่ยนช่องทางคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี64

 

กรมสรรพากร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี

ภาษี 2564 ที่จะมีกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 พร้อมขอคืนเงินภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรณียื่นด้วยแบบกระดาษหรือถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 กรณียื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th โดยได้เตรียมช่องทางในการคืนเงินภาษีให้ ดังนี้

 

โดยได้เตรียมช่องทางในการคืนเงินภาษีให้ ดังนี้

 

1) การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรมสรรพากรจะทำการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร  และได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ขอคืนภาษีเกินกว่า 90% เลือกใช้บริการในปีภาษีที่ผ่านมา

2) การคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้

 

ผู้ขอคืน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กรณีผู้ขอคืนภาษีเดินทางไปรับเงินภาษีคืนที่สาขาธนาคารด้วยตนเอง 1.แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์

 

กรณีที่ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับหนังสือ ค.21  

2. คืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 3. คืนเงินด้วยบัตรเงินสด e-Money 1. แจ้งธนาคารคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์

กรณีที่ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารหลังจากได้รับหนังสือ ค.21

2. คืนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.กรณีผู้ขอคืนภาษีมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนที่สาขาธนาคาร คืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ของผู้ขอคืนภาษี คืนเข้าบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของผู้ขอคืนภาษี

สำหรับกรณีผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ที่มีคำสั่งศาล และได้รับหนังสือแจ้งคืน ค.21 ผู้จัดการมรดก ยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบบัตรเงินสด e-Money ได้ โดยแสดงคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกมาขอรับเงินคืนที่สาขาธนาคาร

3) การคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณี ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดก ที่ยังไม่ได้แบ่ง กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น 

 

สำหรับผู้ขอคืนที่ได้รับ ค.21 ก่อน วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ยังไม่ได้ขอคืนเงินที่สาขาธนาคาร และ ค.21 หมดอายุ ให้ยื่นคำร้องขอออกเช็คคืนภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรมสรรพากรจะออก ค.21 ฉบับใหม่พร้อมเช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ขอคืนต่อไป

สรรพากรแจ้ง เปลี่ยนช่องทางคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี64

 

 

“เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขอรับคืนเงินภาษีขอแนะนำให้ผู้ขอคืนลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคาร และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินภาษีคืนเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว หากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการและเอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงินภาษีผ่านสาขาธนาคาร สามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ท่านสะดวก”

 

ขอขอบคุณ : กรมสรรพากร