svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กพท. สกัดโอมิครอน ย้ำสายการบินตรวจเอกสาร พบไม่ถูกต้องห้ามออกตั๋วเข้าไทย

28 ธันวาคม 2564

กพท. หารือ AOC ย้ำทุกสายการบิน เข้มงวดตรวจสอบเอกสารผู้เดินทางไม่ถูกต้อง ห้ามออกตั๋วเข้าไทย กำชับเตือนผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการก่อนและหลังเดินทาง ไม่ปฏิบัติตาม อาจได้รับโทษตามกฎหมายการเดินอากาศ

28 ธันวาคม 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการ Airlines Operation Committee (AOC) และสายการบินระหว่างประเทศ ที่มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทย รวมทั้งผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ทั้งนี้ เพื่อย้ำให้ สายการบิน ตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวด รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทย

 

กพท. สกัดโอมิครอน ย้ำสายการบินตรวจเอกสาร พบไม่ถูกต้องห้ามออกตั๋วเข้าไทย

ก่อนหน้านี้ กพท. ออกระเบียบ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยให้สายการบินตรวจสอบเอกสารสําคัญของผู้โดยสารก่อนออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ตามมาตรการป้องกันโรค สําหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ ศบค. กำหนด หากตรวจสอบพบเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนให้ระงับการออกบัตรโดยสาร (Boarding Pass) แก่ผู้โดยสารนั้น 

ที่ผ่านมา กพท. ได้ติดตามการดำเนินการของสายการบินอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าสายการบินมีข้อผิดพลาดจากระเบียบฯ กพท. จะดำเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก เพื่อให้สายการบินเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น สายการบินรับทราบมาตรการดังกล่าวพร้อมทั้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ดังนี้ 

  • ผิดครั้งแรก ส่งหนังสือแจ้งเตือน
  • หากยังพบข้อผิดพลาดมากกว่า 2 ครั้ง กพท. จะไม่รับพิจารณาเรื่องร้องขอใด ๆ จากสายการบินเป็นเวลา 14 วัน 

 

กพท. สกัดโอมิครอน ย้ำสายการบินตรวจเอกสาร พบไม่ถูกต้องห้ามออกตั๋วเข้าไทย

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อยกระดับการป้องกันและซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน ที่ประชุมได้เน้นย้ำการปฏิบัติของสายการบินตามแนวทางที่กำหนด มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทาง ให้แน่ใจว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงการจัดการผู้โดยสารที่มาต่อเครื่องไป Sandbox เพื่อการยับยั้งผู้โดยสารที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หากมีผู้โดยสารที่เอกสารไม่ครบเล็ดลอดเข้ามา ผู้โดยสารจะถูกส่งไปยังพื้นที่รองรับที่สนามบินเพื่อเตรียมส่งกลับประเทศต้นทาง 

 

“มาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันและลดจำนวนการรับขนผู้โดยสารที่เอกสารไม่ครบเดินทางเข้ามายังประเทศไทยให้น้อยที่สุด อีกทั้งเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และลดความแออัดในสนามบิน ”

ทั้งนี้ กพท.ขอความร่วมมือให้สายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารที่ต้องแสดงก่อนขึ้นเครื่อง ดังนี้

  • ผลตรวจ RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
  • การลงทะเบียน Thailand Pass 
  • เอกสารสำคัญอื่น ๆ ตามที่ ศบค. กำหนด 

 

กพท. สกัดโอมิครอน ย้ำสายการบินตรวจเอกสาร พบไม่ถูกต้องห้ามออกตั๋วเข้าไทย

มาตรการดังกล่าวเพื่อนำมาซึ่งความมั่นคงทางชีวภาพและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยทางสาธารณสุขของประชาชนของประเทศไทย และขอให้สายการบินแจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการทั้งก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ

 

กพท. สกัดโอมิครอน ย้ำสายการบินตรวจเอกสาร พบไม่ถูกต้องห้ามออกตั๋วเข้าไทย

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ