svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

‘จุรินทร์‘ ถก กรอ.พาณิชย์ รับมือส่งออกปี 65

27 ธันวาคม 2564

ที่ประชุม กรอ.พาณิชย์ หารือประเมินสถานการณ์และทิศทางการส่งออกในปี 2565 รวมทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโอมิครอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ หลังเอกชนมองส่งออกโตแค่ 5-8% จากปีนี้โต 15%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ หรือ กรอ.พาณิชย์ เพื่อหารือร่วมกันทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้เตรียมความพร้อมในการรับมือต่อปัจจัยที่มีผลกระทบจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านการส่งออกของไทยในปีนี้ และแนวโน้มปี 2565 ซึ่งเชื่อว่าการระบาดของไวรัสโอมิครอนทั่วโลก จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อทิศทางการส่งออกของไทยในปีหน้าด้วย

 

ทั้งนี้ จากที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ได้ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยปี 2564 ว่ามีโอกาสเติบโต 15% และคาดการณ์ปี 2565 เติบโตลดลงเหลือแค่ 5-8% โดยในการประชุมจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

 

อย่างไรก็ตาม การส่งออกในปีนี้คาดว่าจะโตได้ถึง 15% เพราะล่าสุดภาพรวมการส่งออกขยายตัวไปแล้วถึง 16% เบื้องต้นพบว่า ปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อการส่งออก มาจากภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้ความต้องการของคู่ค้าสูงขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลดีต่อการแข่งขันราคาส่งออกของสินค้าไทย