svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

23 ธันวาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สำนักงาน ป.ป.ช. -ป.ป.ท. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ TaC Team ต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูดทราย และสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ป.ป.ช.เชียงใหม่) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ TaC Team ต่อต้าน และลดทุจริต เกี่ยวกับการประกอบกิจการดูดทรายและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ อันเป็นการบุกรุก และทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

สืบเนื่องจากภาคประชาชน ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งข้อมูลปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบกิจการดูดทราย และสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

สำนักงาน ป.ป.ช.เชียงใหม่ ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง รวมทั้งประชุมหารือเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมในการป้องกันและแก้ไข ภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG : Together against Corruption - TaC) ปีงบประมาณ 2565

 

นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.เชียงใหม่ นายสัญชาติ อุปนันชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 นางสาวอรทัย พิบูลย์อาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 ร่วมกับคณะ TaC Team ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ

 

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

ส่วนผู้แทนหน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอฮอด นายปรีชาพล พลทวี ปลัดอำเภอฮอด นายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ ปลัดอำเภอจอมทอง นายปิยพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

นายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตในการประกอบกิจการดูดทราย ในพื้นที่อำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 

และเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.64 คณะ TaC Team ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องในประเด็นการล่วงล้ำลำน้ำแม่สา ริมทางหลวงหมายเลข 1096 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม นายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคเชียงใหม่ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

 

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

นายสุทิน พรหมปลัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย นายสมปราชญ์ พลับแดง อนุกรรมการ สปท. ภาค 5 นายมนตรี ศิริจันทร์ชื่น ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชวิศ จิตวิจารณ์ โค้ชชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ นายวิชิต เมรายนันท์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่แรม และผู้แทนหน่วยงานอื่นๆใน อำเภอแม่ริม

 

จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะ TaC Team เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตในการประกอบกิจการดูดทรายและกิจการร้านค้าบริเวณริมลำน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้สรุปข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน ดังนี้

 

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

1. ประสานพลังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อบริหารจัดการ กำหนดแนวเขตลำน้ำ และรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ บริเวณลำน้ำแม่สา ริมทางหลวงหมายเลข 1096 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประเด็นเร่งด่วน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2. จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน จะเฝ้าระวังการลักลอบดูดทราย และจับตามองการประกอบกิจการดูดทราย ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การพิจารณาอนุญาตดูดทรายจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด มีการประเมินความคุ้มค่าในการพิจารณาอนุญาตอย่างรอบด้าน และมีการตรวจติดตามการอนุญาตโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เป็นต้น

 

3. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำนักงาน ป.ป.ช.เชียงใหม่ จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและขับเคลื่อนเพื่อถอนหมุดความเสี่ยงต่อการทุจริตในประเด็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการดูดทรายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลางจะนำข้อเท็จจริงที่พบไปพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตที่รัดกุม และกำหนดแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการต้านและลดทุจริตในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

นอกจากนี้ คณะ TaC Team สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันที่ 20 ธ.ค.64 และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 21 ธ.ค.64 เพื่อกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้และประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์และครูผู้สอน เพื่อพัฒนาและขยายผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย "เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต" อีกด้วย

 

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ป.ป.ช.ตรวจสอบการดูดทราย-สิ่งล่วงล้ำลำน้ำจ.เชียฝใหม่

logoline