svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.แต่งตั้ง"ธัญญา เนติธรรมกุล"ขึ้นรองปลัดทส.

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้  

 

 1. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง    
 2. นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
 3. นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายโสภณ เมฆธน กรรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสังคมศาสตร์) ในคณะกรรมการผังเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 6 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 1. นายธวัช ผลความดี 
 2. นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล 
 3. นายอดิศัย อยู่อินทร์ 
 4. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 
 5. นายหทัย อู่ไทย
 6. นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ 

   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ดังนี้  

 1. นายชโยดม สรรพศรี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ  
 2. นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง การบริหารหนี้สาธารณะ และการงบประมาณ 
 3. นางสวนีย เสตเสถียร   ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป