svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

18 ธ.ค. วันแรงงานข้ามชาติสากล LPN วอนหยุดละเมิดสิทธิ

18 ธันวาคม 2564

วันแรงงานข้ามชาติสากล ประเทศไทย ต้องไม่ปฏิเสธ การมีแนวนโยบายที่ดี ปกป้องคุ้มครอง ไม่คุกคามในชีวิต การไม่กระทำซ้ำขูดรีดทางนโยบาย และสิทธิมนุษยชน กับแรงงานข้ามชาติที่ทำงาน และพักอาศัยในประเทศไทย

เนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล
18 ธันวาคม IMD : International Migrant Day 2021 สมพงค์  สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) กล่าวว่า ทุกๆ  ปี ของวันนี้ เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากล (International Migrants Day)  หรือเป็นวันผู้ย้ายถิ่นสากล ด้วยการประกาศของ UN ซึ่งมาจากอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ.1990 เพื่อให้แรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามในประเทศต่างๆ ได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน สิทธิที่ต้องได้รับ การได้รับการปฏิบัติที่ดีจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ ทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา สีผิว และเพศสภาพ ฯลฯ 

 

และทุก ๆ ปี หน่วยงานภาคีต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ (Campaign)   แลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติและทางวิชาการ การถอดบทเรียนการทำงาน การรณรงค์เชิงนโยบายต่อภาครัฐ (Advocacy) การส่งเสียงจากพี่น้องแรงงาน (Voices for Labour) การแสดงออกทางวัฒนธรรม การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารเพื่อการณ์ณรงค์ (Advocacy Media) การออกมาเดินบนท้องถนน การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ “แพลตฟอร์ม” หรือ Platform ต่าง ๆ  

18 ธ.ค. วันแรงงานข้ามชาติสากล LPN วอนหยุดละเมิดสิทธิ

ที่สำคัญยิ่ง ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ  ของหน่วยงานภาคีความร่วมมือ สถาบันวิชาการ/ CSO/ Private Sector / Migrant Labour Group ที่รัฐบาลต้องตระหนักและนำไปพินิจพิจารณา วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ  และนำไปตัดสินใจในเชิงนโยบาย เป็นโจทย์ที่สำคัญยิ่ง เราจะทำอย่างไรให้ถึงมือนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  

 

ประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้ว่า "ไม่ต้องการแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะชาวเมียนมา ลาว และกัมพูชา และส่วนหนึ่งจากเวียดนาม

18 ธ.ค. วันแรงงานข้ามชาติสากล LPN วอนหยุดละเมิดสิทธิ

ประเทศไทย ต้องไม่ปฏิเสธ "การมีแนวนโยบายที่ดี แนวปฏิบัติที่ดี การปกป้องคุ้มครอง การไม่คุกคามในชีวิต การไม่กระทำซ้ำขูดรีดทางนโยบาย การออกระเบียบ คำสั่งที่ขัดต่อกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน เมื่อมีการให้แรงงานข้ามชาติทำงานและพักอาศัยในประเทศไทย  

 

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ ขูดรีด รีดไถ เรียกรับส่วย ต่างๆ นานา จากความไม่รู้กฎหมาย จากความไม่เท่าทัน  จาก "ความกลัว" ของแรงงานข้ามชาติ

 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง​ ผู้ประกอบการในรูปแบบต่าง ๆ   ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ รัฐบาลให้สัตยาบัน ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างหรือผู้ประกอบการต้องไม่ละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย​  การกดขี่ขูดรีดแรงงาน การทำให้เป็นรายงานบังคับ​  แรงงานทาสค้ามนุษย์  ซึ่งเป็นการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง

 

LPN  และ​เครือข่าย​ความร่วมมือ​ แนวร่วมต่างๆ​ ทั้งภาครัฐและเอกชน​ ยังคงมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 

 

และปรารถนาใน 10  ปีข้างหน้าว่า   “ประชากรอาเซียน แรงงานข้ามชาติ ต้องได้รับยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีจากนโยบายสังคมและสวัสดิการที่ดีที่เกิดจากทุกคนมีส่วนร่วมผลักดันและตัดสินใจร่วมกันของประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน เราจะยืนหยัดไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะมุงมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความยั่งยืนในทุก ๆ  มิติ และเกิดความเหลื่อมล้ำให้น้อยที่สุด นี้คือฝันที่ผมอยากเห็นใน 10 ปีข้างหน้า”

 

เชื่อมั่นว่า มือเราที่ลงมือทำสิ่งดีๆ  จะเปลี่ยนแปลงได้

 

เชื่อมั่นว่าทุกภาคี ความร่วมมือภาครัฐ​ องค์กรภาคธุรกิจ​  องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคมที่น้องแรงงานได้มาร่วมมือกัน จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้

 

คุณภาพชีวิตพี่น้องแรงงานดี ผลประกอบการดี เศรษฐกิจของประเทศไทยไปต่อได้​ และสมควรได้รับการชื่นชมหากมีการ​  "บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติได้ดีในประเทศไทย" และรัฐบาลไทยฟังเสียงพวกเรานำไปปรับเปลี่ยนนโยบายให้เกิดผลดีและยั่งยืนได้

18 ธ.ค. วันแรงงานข้ามชาติสากล LPN วอนหยุดละเมิดสิทธิ