ต้องรีบแล้ว สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อรับการช่วยเหลือการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3 พันบาทต่อหัว เป็นเวลา 2 เดือน บรรเทาความเดือดร้อนช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยกระทรวงแรงงาน จะปิดรับสมัครลงทะเบียนร่วมโครงการรอบ 2 ใน 20 ธ.ค.นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดให้นายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชนขนาดเล็ก–กลาง หรือ SMEs ลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน  – 20 ธันวาคม 64 ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว 

 

โค้งสุดท้าย! ปิดลงทะเบียน อุดหนุนค่าจ้างช่วยธุรกิจ SMEs 20 ธ.ค.นี้

 

ดังนั้น หากสถานประกอบการใดประสงค์รับเงินอุดหนุนตามโครงการฯจากรัฐ ขอให้เร่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ภายในกำหนด หรือหากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในเดือนธันวาคม 64 และเดือนมกราคม 65 ในอัตรา 3,000 บาท ต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คน โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนเช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก

โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ได้เปิดรอบ 2 ให้ นายจ้าง หรือสถานประกอบการ ลงทะเบียนเข้าร่วมฯตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 17 ธ.ค. 2564 (ณ เวลา 10:20 น.) ล่าสุดมีสถานประกอบการลงทะเบียน จำนวน 15,943 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 127,617 คน

 

สำหรับ นายจ้าง หรือ สถานประกอบการ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ 

 

โค้งสุดท้าย! ปิดลงทะเบียน อุดหนุนค่าจ้างช่วยธุรกิจ SMEs 20 ธ.ค.นี้

หลังจากสมัครร่วมโครงการแล้วจะต้องสมัครใช้งานระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม และนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10

 

โค้งสุดท้าย! ปิดลงทะเบียน อุดหนุนค่าจ้างช่วยธุรกิจ SMEs 20 ธ.ค.นี้