svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.เข้ม! กวดขันจับ-ปรับ ผู้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

16 ธันวาคม 2564

กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจได้ดำเนินโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของคนกรุงเทพฯ

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจได้ดำเนินโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้ามาอย่างต่อเนื่อง

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า โดยการให้สำนักงานเขตบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

กทม.เข้ม! กวดขันจับ-ปรับ ผู้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

 

 

ห้ามมิให้รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าโดยเด็ดขาด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน เฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำผิด และตั้งโต๊ะจับ - ปรับ เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิด

 

ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศกิจต้องเข้าไปสนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การกวดขัน จับกุมผู้กระทำผิด ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร และมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดมากขึ้น ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว

 

กทม.เข้ม! กวดขันจับ-ปรับ ผู้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

ประกอบกับที่ประชุมบูรณาการความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการกระทำผิดของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครร่วมบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

 

ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทตกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตกวดขัน จับ - ปรับ ผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ บนทางเท้าสาธารณะอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไปเพื่อไม่ให้มีการผ่าฝืนกระทำความผิดดังกล่าว 

กทม.เข้ม! กวดขันจับ-ปรับ ผู้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

 

 

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมดูแลรักษาความสะอาดของเมือง โดยแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดขับขี่ หรือจอดรถบนทางเท้าต่อเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดแล้ว ประชาชนที่แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับอีกด้วย

 

กทม.เข้ม! กวดขันจับ-ปรับ ผู้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

 

ทั้งนี้ สามารถแจ้ง เบาะแสผู้กระทำความผิดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.bangkok.go.th/reward , Line @ : ebn6703w, Facebook ของ สำนักเทศกิจ หรือแจ้งโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครทุกสำนักงานเขต