svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เตรียมแผนกรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมืองเฟส 2 พัฒนา 5 ย่าน 10 โครงการ

16 ธันวาคม 2564

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เดินเท้าสำรวจพื้นที่เตรียมแผนกรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมืองเฟส 2 พัฒนา 5 ย่าน 10 โครงการ

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เดินเท้าสำรวจเพื่อออกแบบทางเท้าให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยมี นายธีรวัจน์ ห้วยหงษ์ทอง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางรัก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) จำกัด การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

เตรียมแผนกรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมืองเฟส 2 พัฒนา 5 ย่าน 10 โครงการ

 

ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ณ บริเวณถนนสีลม จากแยกนราธิวาส-ถนนเจริญกรุง และบริเวณถนนสาทรและคลองสาทร จากคลองช่องนนทรี-สวนลุมพินี ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา “ย่านศูนย์กลางธุรกิจ” ตามแผนงานการพัฒนา “กรุงเทพบูรณาการ พื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เฟส 2-5 ย่าน 10 โครงการ” 

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาและสำนักงานเขตในพื้นที่ประสานสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกส่วนของแต่ละถนน สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ความสำคัญ บทบาทของแต่ละพื้นที่ สำนักการโยธาสำรวจองค์ประกอบบนทางเท้า

 

รวมถึงประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคสำรวจสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการยุบจุดที่ไม่ใช้งาน ย้ายไปยังจุดอื่น ยกให้สูงขึ้นไป สำนักสิ่งแวดล้อมสำรวจต้นไม้และพื้นที่สีเขียว สำนักการจราจรและขนส่งสำรวจถนน สภาพการจราจร ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้าและสายสื่อสาร สำนักการระบายน้ำสำรวจฝาท่อระบายน้ำ ระบบระบายน้ำในทางเท้าและถนน

 

เตรียมแผนกรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมืองเฟส 2 พัฒนา 5 ย่าน 10 โครงการ

 

สำนักงานเขตในพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนและประชาคมในพื้นที่ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำสรุปผลจากการลงพื้นที่เดินเท้าสำรวจทางเท้าและถนน พร้อมทั้งความคิดเห็นของประชาชนและประชาสังคม มาใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ จัดระเบียบเสาไฟ สายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่างๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการในการสัญจร เชื่อมต่อการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับแนวทางการพัฒนาทางเท้าภายใต้แผนงานการพัฒนา “กรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เฟส 2-5 ย่าน 10 โครงการ” ประกอบด้วย

“ย่านศูนย์กลางธุรกิจ” ได้แก่

  • ถนนสาทรและคลองสาทร (ช่องนนทรี-ลุมพินี) ระยะทาง 1.5 กม.
  • ถนนสีลม (แยกนราธิวาส-ถนนเจริญกรุง) ระยะทาง 1.2 กม.

 “ย่านเมืองเก่า” ได้แก่

  • ถนนเยาวราช (คลองโอ่งอ่าง-วงเวียนโอเดียน-คลองผดุงกรุงเกษม) ระยะทาง 1.5 กม.
  • ส่วนด้านล่างสะพานพระปกเกล้า

เตรียมแผนกรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมืองเฟส 2 พัฒนา 5 ย่าน 10 โครงการ

 

 “ย่านธนบุรี” ได้แก่

  • ถนนบรมราชชนนี (สะพานพระปิ่นเกล้า-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซอยรุ่งประชา) ระยะทาง 2.5 กม.

“ย่านเศรษฐกิจใหม่” ได้แก่

  • ถนนสุขุมวิท (แยกราชประสงค์-แยกอโศก) ระยะทาง 4 กม.
  • ถนนราชดำริ (แยกราชประสงค์-ถนนพระราม 4) ระยะทาง 1.7 กม.
  • แยกอโศก-แยกพระโขนง 

“ย่านนวัตกรรมและศูนย์การแพทย์” ได้แก่

  • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รอบอนุสาวรีย์ และ 4 เกาะ)
  • ซอยโยธี (ถนนพญาไท-ถนนพระราม 6) ระยะทาง 1 กม.

 

เตรียมแผนกรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมืองเฟส 2 พัฒนา 5 ย่าน 10 โครงการ