อนุทิน เปิดงาน Kick off กัญชาริมฝั่งโขง เส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพรกัญชา จังหวัดนครพนม พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ เป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนและท้องถิ่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน Kick off กัญชาริมฝั่งโขง เส้นทางการท่องเที่ยวสมุนไพรกัญชา ที่ถนนสวรรค์ชายโขง  หมู่บ้าน 8 ชนเผ่า  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ดร.ภก.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 

“อนุทิน” Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน

 

นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 800 คน

นายอนุทิน กล่าวว่า การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ เป็น 1 ใน 9 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ที่มุ่งเน้นพัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อม และภูมิปัญญาไทย ให้เป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน

 

โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เกิดการพัฒนาเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งจังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งจังหวัดต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 8 ที่มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

“อนุทิน” Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน

 

ส่งเสริมการเข้าถึงและการปลูกกัญชาทางการแพทย์ ทั้งในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพร

 

“การเปิดเส้นทางธุรกิจการท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์และเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) ของจังหวัดนครพนมวันนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในมิติเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม ทำให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว

 

“อนุทิน” Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน

 

มีการปลูกกัญชา กัญชงถูกกฎหมาย ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา และยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นการยืนยันว่า กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้คนไทยได้จริง” นายอนุทิน กล่าว

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ขบวนรถนำชมเส้นทางการท่องเที่ยวกัญชานครพนม, การอบรมหลักสูตร “กัญชาไทย (Thai Stick) ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สาธิตการปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น, นิทรรศการให้ความรู้การปลูก แปรรูป และเก็บเกี่ยว, คลินิกแพทย์แผนไทยฯ คลินิกกัญชา นวดสปา, การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น

 

“อนุทิน” Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน

 

หลังจากนั้น ได้เปิดศูนย์เรียนรู้กัญชาต้นแบบ ณ ตลาดพูนสุข อำเภอศรีสงคราม ซึ่งเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครพนม โดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านปาอูน 333 ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

 

“อนุทิน” Kick off กัญชาริมฝั่งโขง จ.นครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน

 

เพื่อจัดส่งวัตถุดิบกัญชาให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา ให้บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ มีการปลูก 3 รูปแบบ ได้แก่

  1. โรงเรือนระบบ Evap จำนวน 500 ต้น
  2. โรงเรือนระบบกรีนเฮ้าส์ จำนวน 2 โรงเรือน รวม 500 ต้น
  3. ระบบปลูกกลางแจ้ง จำนวน 500 ต้น รวมทั้งโครงการ 1,500 ต้น