svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

สืบความจริง : แฉพิรุธประมูลท่อส่งน้ำ EEC

หลังจากพบพิรุธหลายจุดในการประมูล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นป.ป.ช.ให้ตรวจสอบการประมูล โดยสงสัยว่าอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ และกรรมการคัดเลือก อาจมีความผิดฮั้วประมูล

โครงการประมูลท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ หรือ EEC พื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

 

คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก มีอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการอื่นอีกรวม 7 คน ได้เชิญชวนเอกชน ที่สนใจในการลงทุน รวมทั้งผู้บริหารระบบท่อส่งน้ำรายเดิม จำนวน 5 ราย

สืบความจริง : แฉพิรุธประมูลท่อส่งน้ำ EEC

เอกชน 3 ราย ส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้กรมธนารักษ์ ชะลอการคัดเลือกบริษัทเอกชน เช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกโดยเจาะจงเพียงบางราย เนื่องจากเวลากระชั้นชิด และไทยอาจสูญเสียโอกาสการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม

 

ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีการแก้ไข TOR หลังเอกชนยื่นข้อเสนอโครงการฯ

สืบความจริง : แฉพิรุธประมูลท่อส่งน้ำ EEC

ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เห็นข้อมูลของเอกชนแต่ละรายแล้ว เพื่อใช้เป็นเหตุอ้างเพื่อยกเลิกการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ที่มีคะแนนสูงสุดที่มิใช่บริษัทที่ตนเองต้องการ และได้จัดให้มีการคัดเลือกเอกชนให้เข้ามาเช่า/บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกใหม่ ที่ส่อไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

13 สิงหาคม 2564 พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ และเห็นชอบผลการให้คะแนน ซองที่ 1 ซองที่ 2 และซองที่ 3 แล้ว 19 สิงหาคม 2564 ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกฯ หรือผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 กลับขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลตอบแทนที่ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายเสนอมานั้น รัฐได้ผลประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ประชุม กลับมีการนำหลักเกณฑ์ใหม่เข้ามาพิจารณาผลการคัดเลือกที่ผ่านไปแล้วนั้น โดยอ้างข้อมูลสารพัด แล้วให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวใหม่ทั้งหมด โดยให้มีการทบทวน TOR 

สืบความจริง : แฉพิรุธประมูลท่อส่งน้ำ EEC

กรณีข้อพิรุธหลายประการ โดยเฉพาะแจ้งเชิญชวนบริษัทไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่กำหนด ชี้ให้เห็นว่า อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่กำหนด

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การที่ประธานคณะกรรมการการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทต่าง ๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกฯได้เชิญชวนเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกทั้ง 5 บริษัท ทั้ง ๆ ที่มี 2 ใน 5 บริษัทไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่กำหนดไปแล้ว แต่กลับแจ้งเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอฯใหม่ต่อไป ชี้ให้เห็นว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามที่กำหนดแล้ว แต่กลับมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ หรือไม่

 

ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 241/2564 กำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการไว้เฉพาะ คือ ตรวจพิจารณาร่างประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมโครงการ ร่างเอกสารสำหรับคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญา เอกสารแนบท้ายประกาศ ข้อ 8.1 จะเห็นได้ว่าอำนาจพิจารณายกเลิกการคัดเลือกได้นั้น ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

1) การดำเนินการคัดเลือกกระทำไปโดยไม่สุจริต

 

2) มีการสมยอมกันในการเสนอผลประโยชน์ตอบแทน

3) มีผู้เสนอเพียงรายเดียว

4) ผลประโยชน์ตอบแทนที่เสนอมานั้นยังไม่เหมาะสมกับมูลค่าของโครงการ หรือศักยภาพของโครงการ

5) เหตุผลอื่นใดตามที่ทางราชการเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

สืบความจริง : แฉพิรุธประมูลท่อส่งน้ำ EEC

การให้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ชัดเจน อาจเป็นข้อพิรุธ และ อาจเป็นเหตุผลสำคัญ ทำให้ นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนกระทรวงการคลัง และนายพิทย อุทัยสาง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ลาออกจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพราะเชื่อว่าบุคคลทั้งสอง มองเห็นความผิดปกติของการใช้อำนาจโดยมิชอบก็เป็นได้  จึงไม่อาจร่วมรับผิดผิดชอบหรือติดร่างแห

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมธนารักษ์จึงได้มีคำสั่ง 534/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน อีกครั้ง โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานกรรมการอีกครั้ง มีรายชื่อคนใหม่เข้ามาแทนที่ 3 คน ต่อมาวันรุ่งขึ้น จัดให้มีการประชุมกันเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ เป็นที่น่าสังเกตว่ากรมธนารักษ์ได้มีคำสั่งจัดให้มีการประชุมเลยนั้น การออกหนังสือราชการเพื่อเชิญประชุม ต้องกระทำก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด 7 วัน

สืบความจริง : แฉพิรุธประมูลท่อส่งน้ำ EEC

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 มีเอกชนยื่นข้อเสนอเข้ามาเพียง 3 รายเท่านั้น เชื่อว่าเอกชนบางรายได้รับหนังสือไม่ครบ 15 วันทำการ ตามที่กฎหมายกำหนด จึงอาจเตรียมการไม่ทัน ชี้ให้เห็นเป็นข้อพิรุธอย่างชัดแจ้ง ที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนใด ๆ ที่จะต้องเร่งรีบปิดรับข้อเสนอ

 

ในที่สุดมีมติเลือกเอกชนรายใหม่ ให้เป็นผู้ชนะการคัดเลือก และได้มีการออกหนังสือวันที่ 29 กันยายน 2564 เรียกให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาเจรจา ทำสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2564 หลังจากการประชุมคัดเลือกเพียง 1 วัน เป็นข้อพิรุธ เพราะประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 64