“ราชทัณฑ์” ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างวัฒนธรรม/ค่านิยม ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์ร่วมใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์ภายใต้แนวคิด “ราชทัณฑ์ร่วมใจ โปร่งใส ไร้ทุจริต”

ราชทัณฑ์ ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต

โดยมี นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 143 แห่ง ร่วมรับชมการสัมมนาฯ ผ่านระบบออนไลน์ Webex เพื่อเป็นการเปิดเวทีอภิปรายให้บุคลากรกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันสร้างแนวทางการขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์สู่ความโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา นายธาดา เตียประเสริฐ กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ ดร.นัทธี จิตสว่าง ที่ปรึกษาสถาบัน เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมอภิปราย

นายอายุตม์ฯ กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญร่วมรณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในนามของกรมราชทัณฑ์ขอแสดงพลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ราชทัณฑ์ ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต

ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2564 เน้นหนักให้ความสำคัญกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตในภารกิจงานราชทัณฑ์ทุกมิติ ด้วยการยกระดับให้การดำเนินงานด้านการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตเป็น 1ใน 5 เป้าหมายหลักของกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2564 

ราชทัณฑ์ ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต

พร้อมทั้งสั่งการให้เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขังทั่วประเทศยึดถือปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการปลูกฝังให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคนต้องตระหนักในปัญหาดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเดินรอยพระยุคลบาท น้อมนำพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัส ยึดถือเป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในความมุ่งมั่นตั้งใจสร้างองค์กรราชทัณฑ์ให้โปร่งใสไร้ทุจริต หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คนใดมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ ท่านสามารถส่งหลักฐานโดยตรง ถึงผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ได้ผ่านช่องทาง QR Code : DOCAnti-Corruption 

ราชทัณฑ์ ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต