รู้หรือยัง ยื่นภาษีปีนี้คำนวณอย่างไร เนื่องจาก เงินสมทบประกันสังคม การลดอัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย เงินเยียวยา 3 เรื่องนี้ คงเป็นคำถามของหลายคน ที่นี่มีคำตอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 ธันวาคม 2564 การ "ยื่นภาษีปี 64" ของผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีนี้จะต่างไปจากเดิม เนื่องจาก 3 ประเด็นหลัก คือ รัฐบาลปรับลดเงินสมทบ ประกันสังคม การลดอัตราหัก ภาษี ณ ที่จ่าย และ รายได้จาก เงินเยียวยา ตามมาตรการของรัฐ ดังนั้นการเตรียมเอกสารต้องทำอย่างไรบ้าง

 

เพราะมี 3 ประเด็นที่ผู้มีเงินได้จะต้องรู้และทำความเข้าใจ เพื่อวางแผนการยื่นภาษีของตัวเองในปีนี้ได้ง่ายขึ้น “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” ได้รวบรวม 3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 ที่แตกต่างไปจากปีก่อนหน้า ดังนี้

 

1. ลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม

โดยปกติแล้ว ผู้มีรายได้จ่ายเงินสมทบให้ประกันสังคมทุกๆ เดือน จะสามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวตลอดทั้งปี ในอัตราที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท ไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้

 

แต่ในปีนี้ ประกันสังคมมีนโยบายลดอัตราส่งเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมทุกมาตรา ทั้ง มาตรา 33 - 39 - 40 ทำให้ผู้เสียภาษี สามารถนำเงินส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้น้อยลง

รู้หรือยัง ‘ยื่นภาษีปี 64’ คำนวณอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

สรุปเบื้องต้นได้ว่า ผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จะสามารถยื่นลดหย่อนภาษีในส่วนของประกันสังคมได้สูงสุดที่ 5,100 บาทในปีภาษี 2564 (จากเดิมสูงสุด 9,000 บาท)

 

เนื่องจากในปีนี้ ประกันสังคม มีนโยบายเรียกเก็บเงินสมทบลดลงในช่วงโควิด-19 ระบาด จากสูงสุดเดือนละ 750 บาท ดังนี้

     - เดือน ม.ค. หัก 3% สูงสุด 450 บาท

     - เดือน ก.พ.-มี.ค. หัก 0.5% สูงสุด 75 บาท

     - เดือน มิ.ย.-พ.ย. หัก 2.5% สูงสุด 375 บาท

     - เดือน ธ.ค. ไม่ได้มีการแจ้งลดการหักเงินสมทบ จึงกลับมาคิดที่เต็มจำนวนเงินสมทบเดิมที่อัตรา 750 บาท

 

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมในปีภาษี 2564 ได้สูงสุดไม่เกิน 3,483 บาท เนื่องจากมีการลดการส่งเงินประกันสังคมในปีนี้จากเดิม 432 บาท ดังนี้

     - เดือน ม.ค.-มี.ค. 64 ลดสมทบเหลือ 278 บาท

     - เดือน เม.ย.-พ.ค. หักสมทบ 432 บาทตามเดิม

     - เดือน มิ.ย.- ส.ค. 64 ลดสมทบเหลือ 216 บาท

     - เดือน ก.ย.-พ.ย.64 ลดสมทบเหลือ 235 บาท

     - เดือน ธ.ค. 64 ไม่ได้มีการแจ้งลดการหักเงินสมทบ จึงคิดการหักสมทบ 432 บาท ตามเดิม

 

ขณะที่ผู้ประกันตน มาตรา 40 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมในปีภาษี 2564 ได้สูงสุดไม่เกิน 700, 1,000 และ 3,000 บาท ตามการสมทบทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 ตามลำดับ

     - เดือน ม.ค.-ก.ค. 64 จ่ายตามปกติ ทางเลือกที่ 1 = 70 บาท ทางเลือกที่ 2 = 100 บาท และทางเลือกที่ 3 = 300 บาท

     - เดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 ลดเงินสมทบประกันสังคมลง ทางเลือกที่ 1 = 42 บาท ทางเลือกที่ 2 = 60 บาท และทางเลือกที่ 3 = 180 บาท

รู้หรือยัง ‘ยื่นภาษีปี 64’ คำนวณอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ดังนั้น รวมทั้งปี 2564 ผู้ประกันตน มาตรา 33 จ่ายเงินสมทบรวมสูงสุด 5,100 บาท ซึ่งน้อยกว่าปกติอยู่ที่ 3,900 บาท

 

ผู้ประกันตน มาตรา 39 จ่ายเงินสมทบรวมสูงสุด 3,483 บาท น้อยกว่าปกติอยู่ที่ 1,701 บาท

 

และผู้ประกันตน มาตรา 40 จ่ายเงินสมทบรวม สำหรับทางเลือกที่ 1 สูงสุด 700 บาท น้อยกว่าปกติอยู่ที่ 140 บาท ทางเลือกที่ 2 สูงสุด 1,000 บาท น้อยกว่าปกติ 200 บาท และทางเลือกที่ 3 สูงสุด 3,000 บาท น้อยกว่าปกติ 600 บาท

 

หมายความว่าผู้มีเงินได้ที่มีรายได้เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564 จะมีตัวช่วยลดหย่อนภาษีได้น้อยลง และอาจจะมองหาสิ่งที่สามารถนำมาช่วยลดหย่อนภาษีจากส่วนอื่นๆ เพิ่มขึ้นในปีนี้

 

2. หักภาษี ณ ที่จ่ายลดลง

 

อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่เกิดขึ้นมาเป็นพิเศษในปีนี้คือการลดอัตรา “หักภาษี ณ ที่จ่าย” ในปี 2564 จากเดิม 3% ลดลงเหลือ 1.5-2% ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และเป็นไปตามประเภทของเงินได้ที่แต่ละคนได้รับ

 

กระทรวงการคลังให้ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 64  ลดหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก 3% เป็น 2% สำหรับผู้มีประเภทเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ดังนี้

 

     - เงินได้ตามมาตรา 40(6) หักภาษี ณ ที่จ่าย 2%

เงินได้ประเภทที่ 6 คือ รูปของค่าตอบแทนจากการ ประกอบวิชาชีพอิสระ ที่มีจำนวนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณหรือความยากง่าย ซึ่งมี 6 อาชีพได้แก่ การประกอบโรคศิลปะ นักกฎหมาย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์

     - เงินได้ตามมาตรา 40(7) หักภาษี ณ ที่จ่าย  2%

เงินได้ประเภทที่ 7 คือ ค่ารับเหมาที่มีการเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ โดยที่คุณเป็นผู้จัดหาทั้งแรงงาน เครื่องมือ และสัมภาระเอง เช่น รับเหมาก่อสร้าง รับผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการโดยที่ปกติไม่ได้ทำขาย เช่น ผลิตตามต้นแบบของลูกค้า

     - เงินได้ตามมาตรา 40(8) ในส่วนจ้างทำของ รางวัล ส่วนลด ส่งเสริมการขาย หักภาษี ณ ที่จ่าย 2%

เงินได้ประเภทที่ 8 คือ เงินได้พึงประเมินที่ไม่สามารถจัดให้เข้ากลุ่มเงินได้ประเภทที่ 1 - 7 ได้ เช่น ขายของออนไลน์ เปิดร้านอาหาร กำไรจากการขายกองทุน LTF/RMF เงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้น ส่วนสามัญไม่จดทะเบียนและคณะบุคคล และอื่นๆ เป็นต้น

รู้หรือยัง ‘ยื่นภาษีปี 64’ คำนวณอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

ทั้งนี้ "การหักภาษี ณ ที่จ่าย" คือการ "หักภาษีล่วงหน้าบางส่วน" ตอนที่มีการจ่ายและรับเงิน หากผู้มีรายได้มีการยื่นภาษีแล้วเงินได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี หรือพบว่าถูกหักภาษีไว้มากกว่า จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายจริง จะสามารถขอรับเงินภาษีคืนจากที่เคยถูกหักไปก่อนหน้านี้ได้

 

ผลจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายลดลง ช่วยให้ประชาชนถูกหักภาษีน้อยลง ณ เวลาที่ได้รับเงิน มีสภาพคล่องมากขึ้น แต่ในช่วงที่กำลังมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ลดลง ทำให้ตัวเลขที่จะนำมาช่วยลดหย่อนต่ำลงไปด้วย ดังนั้นสำหรับคนที่ยังมีรายได้สุทธิอยู่ที่เกณฑ์ต้องเสียภาษี จึงควรวางแผนภาษีใหม่ หรือหาตัวช่วยอื่นๆ มาลดหย่อนในส่วนนี้แทน

 

3. ได้รับ "เงินเยียวยา" จากมาตรการของรัฐ เสียภาษีเงินได้อย่างไร

ในช่วงปี 2564 รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ออกมาให้ประชาชนหลายโครงการ ซึ่งผู้ที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิ์ เช่น โครงการ “คนละครึ่ง” “เราชนะ” “เราเที่ยวด้วยกัน” ไม่ต้องนำเงินจำนวนนี้มา “ยื่นภาษี” และไม่ต้อง “เสียภาษี” แต่อย่างใด

 

เนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ยกเว้นภาษีเงินได้โครงการรคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันไว้อยู่แล้ว ส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือร้านค้า หากมีเงินได้ที่ถึงฐานก็ต้องเสียภาษีปกติ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับบุคคลทั่วไป

ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์