หลังรับทราบรายงาน สถานการณ์การโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย วันนี้ประชุม ครม. มีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน คาดว่าจะมีการหารือถึงการเตรียมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดของโอมิครอน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 ธันวาคม 2564 ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน นอกจากประเด็นร้อนที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แถลงพบผู้ติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรายแรกในประเทศไทย  

 

ที่ประชุม "ครม." จะรับทราบผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีมาตรการสำคัญคือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ตามข้อเสนอของ  สศช.และทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ ที่"ครม."ได้มีมติเห็นชอบในหลักการไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

โดยมีการกำหนดประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้พำนักระยะยาว (Long-term resident visa: LTR) โดยกระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่คนต่างด้าว รวมถึงมาตรการอื่นๆ

 

นอกจากนี้กระทรวงแรงงานจะเสนอต่อ "ครม." แนวทางการเยียวยานักร้อง นักแสดง นักดนตรีและผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ คลับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งมาตรา 33 และมาตรา40 รวมทั้งเยียวยาเจ้าของสถานประกอบการ

 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่

 

- กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 1 บีและ 1 บีเอ็ม เพื่อทําเหมืองแร่และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเส้นทางลำเลียงแร่ ทางตรวจการพื้นที่รักษา ความปลอดภัย และโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างแปลงประทานบัตรของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 3 ลำดับ

 

 - ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างบางส่วนเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด

 

 

  ประชุม ครม. วันนี้ รัฐบาลรับมือ “โอมิครอน” อย่างไร?

 

-ร่างคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ(Gender Responsive Budgeting - GRB : A Practical Handbook)

 

- กระทรวงการคลังร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….รวม 2 ฉบับ

 

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

- กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับ สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564

 

- กระทรวงการต่างประเทศเสนอการจัดทำข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Fund) ของสหประชาชาติ

 

 - กระทรวงการคลังเสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่3 ปี 2564

 

 - รายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (อก.)

 

 - กระทรวงพลังงานเสนอผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่39  และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 -พาณิชย์เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic ministers: AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 

 - สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วน เพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia Green Growth Partnership ministerial Meeting) (พน.)

 

 -ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ศอบต.)