svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้

04 ธันวาคม 2564

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ โคก หนอง นา "บ้านลูกพ่อ ร.9" เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป

4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ โคก หนอง นา "บ้านลูกพ่อ ร.9" ม.5 ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี เปิดอุทยานการเรียนรู้ โคก หนอง นา "บ้านลูกพ่อ ร.9" เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ด้านกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อปลูกพืชผักและผลไม้ปลอดสารเคมีสำหรับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดลิ้นทอง และเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง , นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง , นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง , นายไพศาล สุขปุณพันธ์ประมงจังหวัอ่างทอง , นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเมืองอ่างทอง กล่าวว่า อุทยานการเรียนรู้โคกหนองนา "บ้านลูกพ่อ ร.9 " ตั้งอยู่บนที่นาขนาด 7 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลมหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายจรัส แตงน้อย เป็นผู้บริจาคที่นาให้กับโรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2525 โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทางโรงเรียนได้ทำกิจกรรมการเกษตร แต่ประสบปัญหาด้านอุทกภัยเสียหาย

ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้ ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้ ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้

ต่อมาในสมัยของนางวีดารัตน์ พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลิ้นทอง คนปัจจุบัน และนายสมทรง พันธ์ไม้ ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ที่จะทำให้ที่นาผืนนี้เกิดคุณประโยชน์ต่อชุมชนตำบลมหาดไทยและจังหวัดอ่างทอง จึงได้ขุดโคกหนองนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายบุญล้อม เต้าแก้ว ปราชญ์ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่กสิกรรมธรรมชาติเป็น

ผู้ออกแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากนายวิบูลย์พงษ์ โตวิจิตร์ กำนันตำบลมหาดไทย และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่ ที่ได้แบ่งส่วนความรับผิดชอบในการดูแลอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ร่วมกับโรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) ซึ่งการปรับรูปแบบที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นาโมเดล จะมีหนองน้ำและคลองไส้ไก่ ที่ปรับเข้ากับภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ โดยได้รับการอนุเคราะห์บุคลากรด้านช่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการดำเนินงานขุดปรับพื้นที่สามารถดำเนินการตามแบบได้ครบถ้วน

ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้ ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้
 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ประเทศไทยเราโชคดี ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมายาวนาน มีชาติ และศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทย ให้มีความรัก ความสามัคคีปรองดองกัน พวกเราในที่นี้ล้วนเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ และมีปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ มีพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ตลอดไป” ทั้งนี้ “โคก หนองนา โมเดล” เป็นแนวคิดที่มาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงงานในด้านการจัดการน้ำและป่า เพื่อประโยชน์ของพสกนิกรชาวไทย ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร โดยอาศัยแหล่งน้ำเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ สร้างความอยู่ดี กินดี สู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้ ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้ ผู้ว่าฯปู พร้อมประชาชนรำลึกถึงพ่อหลวง ร.9 เปิดอุทยานการเรียนรู้

ข่าว-ภาพ โดย สุรชัย ผลจันทร์