"นิพนธ์ บุญญามณี" นำปภ.ทำ MOU กับ 5 มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยง-ตาย-เจ็บ-พิการ สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัย จากอุบัติเหตุฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

 

"นิพนธ์"ผนึก 5 มหาวิทยาลัยเข้มปลอดภัยทางถนน

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเรื่องการบริการเผยแพร่องค์ความรู้ การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา และการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ด้านความปลอดภัยทางถนนแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยินดีจะสนับสนุนเรื่องการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

 

"นิพนธ์"ผนึก 5 มหาวิทยาลัยเข้มปลอดภัยทางถนน

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน เสมือนภัยพิบัติของชาติ ความปลอดภัยทางถนนของสถานบันการศึกษาแต่ละภูมิภาค จะเข้ามาช่วยกันดูแลปิดจุดเสี่ยง รวมถึงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

 

"นิพนธ์"ผนึก 5 มหาวิทยาลัยเข้มปลอดภัยทางถนน

 

 

"โดยสถาบันการศึกษาไทย ได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ในการจัดทำแผน แม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน และบรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย ซึ่งเป็น ภารกิจหน้าที่สำคัญของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปสู่เป้าหมายของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2570" นายนิพนธ์ กล่าว