svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

5 กลุ่มอาชีพไหน? ได้สิทธิกู้ "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ"

28 พฤศจิกายน 2564
2.0 k

ตรวจสอบ-เงื่อนไขรายละเอียด  “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ”  ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนให้กู้แล้ว วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

หลังมติ ครม.อนุมัติวงเงินอุดหนุน 1,500 ล้านบาท ให้ธนาคารออมสิน ดำเนินมาตรการ "สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ" วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงช่วยลดการพึ่งพาสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงหรือสินเชื่อนอกระบบ

 

มาดูรายละเอียด เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้กู้ ต้องทำอย่างไรบ้าง...

 

ประเภทสินเชื่อ

 • เงินกู้ระยะยาว (L/T)

 

วงเงินสินเชื่อแยกตาม 5 กลุ่มอาชีพ ดังนี้

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น    วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น    วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้าวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

 

  5 กลุ่มอาชีพไหน? ได้สิทธิกู้ "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ"

 

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

 

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

 

หลักประกันการกู้เงิน

 1. กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 2. กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

 

เอกสารประกอบการขอกู้

เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น   

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
 •  รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

  5 กลุ่มอาชีพไหน? ได้สิทธิกู้ "สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ"

 

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า   

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์   

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
 • เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้)
 •  รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

 5. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น   

 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

ระยะเวลายื่นกู้

 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

 

รายละเอียดและลงลงทะเบียนยื่นกู้ (คลิก)