svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ศาลสั่งถอนคำสั่งบังคับคดีเชียงใหม่ให้ขายโรงแรมดาราเทวีตามกำหนดเดิม

ด่วน! ศาลเชียงใหม่สั่งเดินหน้าขายโรงแรมดาราเทวีตามกำหนด โดยให้ถอนคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่ ที่ให้คำสั่งยกเลิกและส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์พิจารณากำหนดราคาทรัพย์ใหม่

     ความคืบหน้ากรณี กรมบังคับคดีมีประกาศกำหนดขายทอดตลาดโรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งยกเลิกและเห็นควรให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์พิจารณากำหนดราคาทรัพย์ใหม่นั้น

 

     ล่าสุด วันนี้ (25 พ.ย.) ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิเคราะห์คำร้องฉบับนี้ และรายงานผลการบังคับคดี ฉบับลงวันที่ 22 พ.ย. 2564 แล้วเห็นว่า ตามสำเนาคำร้องของโจทก์และจำเลยที่ 12 เป็นเรื่องที่อ้างว่า ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ต่ำกว่าราคาที่เอกชนประเมิน ตามสำเนาหนังสือเรื่องนำส่งรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ฉบับลงวันที่ 5 พ.ย. 2563

 

ศาลสั่งถอนคำสั่งบังคับคดีเชียงใหม่ให้ขายโรงแรมดาราเทวีตามกำหนดเดิม
 

     ซึ่งเป็นการประเมินก่อนจำเลยที่ 12 ยื่นคำร้องคัดค้านราคาประเมินของคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 22 ธ.ค. 2563 มิใช่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าว 

 

     กรณีจึงเป็นเพียงเรื่องที่โจทก์และจำเลยที่ 12 อ้างว่าราคาของคณะกรรมการฯ ต่ำเกินไป ส่วนเรื่องราคาทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปตามกฎกระทรวงฯ มาตรา 7(2)(ข) และเมื่อกฎกระทรวงฯ มาตรา 7(2)(ค) บัญญัติว่า

 

     "มีการโต้แย้ง...ในการประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งไม่สามารถหาข้อยุติได้" มิได้บัญญัติว่าเป็นการโต้แย้งในราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการฯ เจตนารมณ์ของมาตรานี้จึงหมายถึงเมื่อมีการโต้แย้งราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจนหาข้อยุติไม่ได้
 

ศาลสั่งถอนคำสั่งบังคับคดีเชียงใหม่ให้ขายโรงแรมดาราเทวีตามกำหนดเดิม

     ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจกำหนดราคาให้เป็นที่ยุติ เมื่อกรณีนี้คณะกรรมการฯ กำหนดราคาทรัพย์ไว้แล้ว จึงไม่ต้องด้วยมาตราดังกล่าวที่ต้องให้คณะกรรมการฯ กำหนดราคาทรัพย์อีก 

   

     คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ให้คณะกรรมการฯ กำหนดราคาใหม่และยกเลิกการขายทอดตลาดฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นสมควรเพิกถอนเสียและให้ดำเนินการขายทอดตลาดต่อไปตามเดิม แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ ปิดได้

 

ศาลสั่งถอนคำสั่งบังคับคดีเชียงใหม่ให้ขายโรงแรมดาราเทวีตามกำหนดเดิม