คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผ่านการตรวจรับรองเบื้องต้น จาก ABET สหรัฐอเมริกา เป็นแห่งปรกของประเทศไทย รวดเดียวถึง 6 หลักสูตร ระบุช่วยยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทย คาดได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสิงหาคมปี 2565

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า โลกปัจจุบันหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ของประเทศชั้นนำทั่วโลก ทั้งในสหรัฐ ยุโรปและเอเชีย ต่างพัฒนาและได้การรับรองมาตรฐานสากลจากระบบ Accreditation Board for Engineering and Technology สหรัฐอเมริกา (ABET) หรือ “มาตรฐาน ABET”  

 

ทั้งนี้ จะมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และข้อกำหนดทางวิชาชีพสากล ดังนั้นการที่ 6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่านการตรวจรับรองเบื้องต้นในคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโลกจาก ABET จึงนับเป็นครั้งแรกของไทย และจะเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทย ในการยกระดับให้เป็นที่ยอมรับเท่าเทียมกับนานาชาติ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ก้าวสู่ "มาตรฐาน ABET" แห่งแรกของไทย

นอกจากนี้ยังจะเป็นแรงเหวี่ยงสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่โลกใหม่ ท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีที่ถาโถมเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และความท้าทายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีดิจิทัลทวิน Deep Tech การสื่อสาร 5G-6G Metaverse อินเตอร์เน็ตเจนเนอเรชั่นที่ 3 ควอนตั้มคอมพิวติ้งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้า

 

ทั้งนี้ 6 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการตรวจรับรองเบื้องต้นด้านคุณภาพการศึกษาตาม มาตรฐาน ABET ประกอบด้วย

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวอีกว่า คณะวิศวะฯ ม.มหิดลได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ABET มาตั้งแต่ปี 2560 และเข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรองจาก ABET ภายในปี พ.ศ. 2565” เมื่อเดือนมกราคม 2563 


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  มุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลักดันหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ไทยให้ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และสมรรถนะในการทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

 

รวมทั้งข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล ตลอดจนสามารถโอนหน่วยกิต และเคลื่อนย้ายไปทำงานในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศได้ทั่วโลก

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ก้าวสู่ "มาตรฐาน ABET" แห่งแรกของไทย

ปัจจัยที่ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการตรวจรับรองเบื้องต้นในคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ ABET มาจากศักยภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา ซึ่งมีวงรอบการติดตาม การประเมินและปรับปรุงในทุก ๆ ปี โดยรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน ทั้งจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว รวมถึงข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต นายจ้าง ภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อความทันสมัยและความเป็นสากลของหลักสูตร

 

อีกทั้งผลลัพธ์ของการศึกษาที่สะท้อนมาในคุณลักษณะต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ABET 8 ด้าน ประกอบด้วย

 1. Students
 2. Program Educational Objectives
 3. Student Outcomes
 4. Continuous Improvement
 5. Curriculum
 6. Faculty
 7. Facilities
 8. Institutional Support

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ก้าวสู่ "มาตรฐาน ABET" แห่งแรกของไทย

ส่วนแผนงานในก้าวต่อไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงทุกหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับโลก และเตรียมการตรวจรับรอง เมื่อครบวงรอบในอีก 6 ปีข้างหน้า

 

อีกทั้งพร้อมให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอื่น ๆ ภายในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวง อว. เพื่อผลักดันให้ผ่านการรับรองตาม “มาตรฐาน ABET” ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกัน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด