svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘

25 พฤศจิกายน 2564

กสทช. ตรวจสอบการควบรวมกิจการโทรคมนาคม TRUE ทรู คอร์ปอเรชั่น และ DTAC โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ที่จะเกิดขึ้น ย้ำรักษาผลประโยชน์ชาติและประชาชน

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ระบุ สำนักงาน กสทช. รับทราบข้อมูลจากบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC) ที่เข้ามาชี้แจงกรณีข่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มเทเลนอร์ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยจะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ ซึ่งการควบรวมกิจการระหว่างทั้งสองบริษัท สำนักงานฯเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู้ใช้บริการ

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘

ทั้งนี้ สำนักงานฯจะได้มีหนังสือแจ้งให้ทั้งสองบริษัทชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการควบรวมกิจการ รูปแบบการดำเนินการ รายละเอียดและกำหนดเวลาตามแผนการดำเนินการในการควบรวมกิจการ ตลอดจนผลกระทบและแนวทางเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ใช้บริการและตลาดที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งให้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการต่อสำนักงาน กสทช. ให้ทราบเป็นระยะ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. นำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดมาตรการกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้กำชับให้ทั้งสองบริษัทต้องรักษาสัญญาและคุณภาพการให้บริการที่ให้กับผู้ใช้บริการของตนเองให้เป็นไปเช่นเดิมในระหว่างที่กำลังดำเนินการเพื่อควบรวมกิจการ และสำนักงาน กสทช. จะมีการติดตามตรวจสอบการเจรจาการควบรวมกิจการและการให้บริการของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะพิจารณากำหนดมาตรการกำกับดูแลที่จำเป็นเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘