กสทช. ตรวจสอบการควบรวมกิจการโทรคมนาคม TRUE ทรู คอร์ปอเรชั่น และ DTAC โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ที่จะเกิดขึ้น ย้ำรักษาผลประโยชน์ชาติและประชาชน

รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ระบุ สำนักงาน กสทช. รับทราบข้อมูลจากบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) และบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC) ที่เข้ามาชี้แจงกรณีข่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มเทเลนอร์ประกาศการพิจารณาสร้างความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยจะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่ ซึ่งการควบรวมกิจการระหว่างทั้งสองบริษัท สำนักงานฯเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู้ใช้บริการ

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘

ทั้งนี้ สำนักงานฯจะได้มีหนังสือแจ้งให้ทั้งสองบริษัทชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการควบรวมกิจการ รูปแบบการดำเนินการ รายละเอียดและกำหนดเวลาตามแผนการดำเนินการในการควบรวมกิจการ ตลอดจนผลกระทบและแนวทางเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อผู้ใช้บริการและตลาดที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งให้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการต่อสำนักงาน กสทช. ให้ทราบเป็นระยะ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. นำมาประกอบการพิจารณาการกำหนดมาตรการกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้กำชับให้ทั้งสองบริษัทต้องรักษาสัญญาและคุณภาพการให้บริการที่ให้กับผู้ใช้บริการของตนเองให้เป็นไปเช่นเดิมในระหว่างที่กำลังดำเนินการเพื่อควบรวมกิจการ และสำนักงาน กสทช. จะมีการติดตามตรวจสอบการเจรจาการควบรวมกิจการและการให้บริการของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจะพิจารณากำหนดมาตรการกำกับดูแลที่จำเป็นเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการและตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป

กสทช.ตรวจสอบการควบรวมกิจการ ‘ทรู-ดีแทค‘