คณะรัฐมนตรีมีมติ ขยายเวลา การลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ระยะที่ 2 อัดฉีดอุดหนุน 3,000 บาท ต่อหัวลูกจ้างต่อเดือน นาน 2 เดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เร่งเดินหน้าช่วยเหลือ SMEs ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่สถานประกอบการได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยอุดหนุนเงินค่าจ้างแก่ SMEs ผ่านโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ซึ่งหลังจากเปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการ จนกระทั่งปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจ และได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมาก

 

รัฐฯเดินหน้าช่วย SMEs ขยายเวลา ลงทะเบียนอุดหนุนการจ้างงาน เริ่มแล้ววันนี้

 

ผลการลงทะเบียนระยะแรก มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ 223,838 ราย เป็นกิจการขนาดเล็ก จำนวน 210,631 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,839,868 คน และเป็นกิจการขนาดกลาง จำนวน 13,207 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 1,228,284 คน คิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการ จำนวน 27,613,368,000 บาท

 

ทั้งนี้ยังมีสถานประกอบการ 170,865 ราย ที่จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 964,796 คน (ข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่ 16 ต.ค. 64) ยังไม่ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการ 

รัฐฯเดินหน้าช่วย SMEs ขยายเวลา ลงทะเบียนอุดหนุนการจ้างงาน เริ่มแล้ววันนี้

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดลงทะเบียน "โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs" รอบที่ 2 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้นายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64 สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือนธ.ค. 64 และเดือนม.ค. 65

 

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน เช่นเดียวกับนายจ้างที่ลงทะเบียนรอบแรก  โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วแต่กรณี ซึ่งหากนายจ้างส่งเอกสารครบถ้วนภายในวันที่ 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 64 จะได้รับเงินอุดหนุนวันที่ 30 ธ.ค. 64

รัฐฯเดินหน้าช่วย SMEs ขยายเวลา ลงทะเบียนอุดหนุนการจ้างงาน เริ่มแล้ววันนี้

 

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 20 ธ.ค. 64 ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการฯผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย

  • หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)

 

โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694