ข่าวดีสำหรับบรรดาผู้ปกครอง ต้องรีบเช็กสิทธิหลังลงทะเบียนโครงการ รับเงินสงเคราะห์บุตร รัฐให้การช่วยเหลือ 800 บาทต่อบุตร 1 คน รับได้สูงสุด 3 คน เป็นยอดเงิน 2,400 บาท งานนี้ต้องรีบเช็กรายละเอียดให้ครบถ้วน

ผู้ปกครองต้องรีบ เช็กสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สูงสุด 2,400 บ.

 

หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียน รับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี โดยให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม จากเดิมที่รับเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคนแทน

 

โดยข่าวดีของแคมเปญนี้คือ บรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย สามารถลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร ได้สูงสุดมากถึง  3 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท

 

หากผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีพร้อมเพย์

 

ผู้ปกครองต้องรีบ เช็กสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สูงสุด 2,400 บ.

รายละเอียดเงื่อนไขผู้ลงทะเบียน "เงินสงเคราะห์บุตร"

 

- ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

 

- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน

 

- ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

 

- อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

วิธีการลงทะเบียน เพื่อขอรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" 

- ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)

 

- เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

 

- สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

 

- พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน
 

ผู้ปกครองต้องรีบ เช็กสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สูงสุด 2,400 บ.

 

 

เปิดวิธีตรวจสอบเงินสงเคราะห์บุตร

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

- เข้าสู่ระบบ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

- ผู้ที่เข้าผ่านแอพฯ กดเลือกเมนู "การเบิกสิทธิประโยชน์" ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู "การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน"

- ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรเป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิของผู้ประกันตน

 

สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้ว

มาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท

 

โดยทั้งนี้ จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน 3 คน ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา

ผู้ปกครองต้องรีบ เช็กสิทธิรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" สูงสุด 2,400 บ.

 

ขอบคุณ FB : สวัสดิการ ทันข่าว