สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยช่วยเหลือเบื้องต้นผู้เกิดอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 6,177 ราย (ข้อมูล 20 พ.ย. 64) จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ไปแล้วทั้งหมด จำนวน 621,896,100 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า สปสช.ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 6,177 ราย (ข้อมูล 20 พ.ย. 64) โดย สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ไปแล้วทั้งหมด จำนวน 621,896,100 บาท

 

สปสช. เผย เยียวยาผู้มีผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิดแล้วกว่า 621 ล้านบาท

ในพื้นที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีการยื่นคำร้องมากที่สุด จำนวน 1,703 ราย รองลงมาเป็นเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1,146 ราย เขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 1,047 ราย และเขต 8 อุดรธานี จำนวน 704 ราย

 

สปสช. เผย เยียวยาผู้มีผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิดแล้วกว่า 621 ล้านบาท

 

ผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ร้อยละ 46.07 ผู้มีสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 27.73 ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ร้อยละ 23.53 นอกนั้นเป็นผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ โดยอาการของผู้ที่มีภาวะไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการไม่รุนแรง

ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือ

1. หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

3. สปสช.เขตพื้นที่ทั้ง 13 สาขาเขต

 

สปสช. เผย เยียวยาผู้มีผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิดแล้วกว่า 621 ล้านบาท

 

มีระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย