ราชกิจจาฯ เผย แพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ นายหลิว หย่ง เฉียง แอลเลิน ซีอีโอ "เอไอเอส" ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย

21 พฤศจิกายน 2564  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ โดยระบุว่า  

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายหลิว หย่ง เฉียง แอลเลิน (Mr. Lew Yoong Keong Allen ) สัญชาติสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ในฐานะที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย

 

โดยผลักดันให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริจาค ทรัพย์สินให้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ ซีอีโอ "เอไอเอส"