svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กที่นี่ กำหนดการ ระบียบและวัน เวลา "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64"

19 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เช็กเลย กำหนดการสอบและระบียบ "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64" ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ที่ www.dlaapplicant2564.com ก่อนถึงวันสอบที่ 12 ธ.ค. 64

19 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

เช็กที่นี่ กำหนดการ ระบียบและวัน เวลา "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64"

รายละเอียดและระเบียบการเข้าสอบท้องถิ่น 64  สำหรับผู้ที่เข้าสอบ ดังนี้

 

1.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ดูรายชื่อผู้สมัคสอบ ภาค ก ภาค 2 คลิกที่นี่

 

ผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขตใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

 

2.ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ

 

3.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com

กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ความรู้ภาค ก และ สอบภาค ข

1.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตามเวลา ดังนี้

 

เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

 

2.ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสถานที่สอบ โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถานที่สอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศาเซลเซียส แต่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ จะต้องเข้าสอบในห้องสอบที่แยกไว้เป็นการเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

3.ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค"

เช็กที่นี่ กำหนดการ ระบียบและวัน เวลา "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64"

กฎระเบียบของผู้เข้า สอบท้องถิ่น 64 ต้องปฏิบัติ ดังนี้

 

  • เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบห้องสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

การแต่งกาย ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายเข้าห้องสอบ ดังนี้

 

  • ผู้เข้าสอบต้องใส่เสื้อยืดไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า ไม่มีตัวอักษรหรือลวดลาย สวมกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืดเท่านั้น) ไม่นุญาตให้สวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใด ๆ และห้ามสวมรองเท้า ถุงเท้า ถุงน่อง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 

  • ผู้เข้าสอบที่ผมยาวปิดใบหู จะต้องรวบผมให้เรียบร้อยด้วยหนังยางรัดผมสีดำไม่มีลวดลายและไม่มีวัสดุตกแต่งทุกชนิด

 

  • ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่มีสายคล้องคอ ไม่มีลวดลาย ไม่มีช่องใส่กระดาษซับและไม่มีการใส่กระดาษซับไว้ด้านในหน้ากาก โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการสอบ ยกเว้นขณะแสดงตนต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องนำหน้ากากอนามัยมาเอง

 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้า สอบท้องถิ่น 64

 

  • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบซึ่งพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ htp://dlaapplicant2564.com หัวข้อ "พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ" ที่ได้อัพโหลดภาพถ่ายสี หน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน โดยต้องลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว

 

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฎรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ชัดเจน และยังไม่หมดอายุ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ที่นายทะเบียนรับรอง) มาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ เพื่อเข้าสอบ

 

  • หากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักไม่ตรงกับฐานข้อมูลการรับสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบแต่หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบโดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

 

  • หลักฐานอื่น ๆ ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล หากไม่มีหลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เช็กที่นี่ กำหนดการ ระบียบและวัน เวลา "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64"

เช็กที่นี่ กำหนดการ ระบียบและวัน เวลา "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64"

เช็กที่นี่ กำหนดการ ระบียบและวัน เวลา "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64"

เช็กที่นี่ กำหนดการ ระบียบและวัน เวลา "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64"

เช็กที่นี่ กำหนดการ ระบียบและวัน เวลา "สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 64"

logoline