svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ศาลปกครองสูงสุด สั่งคุ้มครอง ระงับก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม

18 พฤศจิกายน 2564

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลชั้นต้นให้ระงับการดำเนินโครงการต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอื่น หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุด ด้านชาวบ้านดีใจได้รับข่าวดีหวังอนุรักษ์หาดทรายไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

18 พฤศจิกายน 2564 ที่ศาลปกครอง อ.เมือง จ.สงขลา นายอภิศักดิ์  ทัศนีย์ ตัวแทนกลุ่ม Beach For Life และคณะผู้ยื่นร้องศาลปกครองเปิดเผยว่า วันนี้ ศาลปกครองสงขลา มีกำหนดนัดอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด เกี่ยวกับคำสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ก่อนหน้าที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทำให้โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงาม โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองถูกชะลอออกไป

 

กรมโยธาธิการ จึงได้ร้องอุทธรณ์ต่อศาล เพื่อขอการดำเนินการโครงการต่อ แต่ศาลปกครองสงขลานัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งศาลปกครองสงขลาที่ให้ระงับการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หาดม่วงงามเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะพิพากษา 


ศาลปกครองสูงสุด สั่งคุ้มครอง ระงับก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม

นอกจากนี้ ศาลเห็นว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงามนั้น มีการก่อสร้างลงไปในทะเล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชายหาดม่วงงาม อีกทั้งข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดี และเทศบาลเมืองม่วงงามที่ยืนยันสภาพชายหาดม่วงงามนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ไม่มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง เทศบาลเมืองม่วงงามมีมาตรการในการป้องกนัชายหากัดเซาะชั่วคราวด้วยการปักไม้และวางกระสอบทราย

 

จากข้อเท็จในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลหาดม่วงงามนั้น ก่อสร้างในเขตที่น้ำทะเลท่วมถึง ทำให้ส่งผลกระทบต่อชายหาด ศาลจึงเห็นว่าคำร้องของกรมโยธาธิการนั้น ไม่สมเหตุผลเพียงพอ ในการให้ดำเนินการต่อ 

 

ศาลปกครองสูงสุด สั่งคุ้มครอง ระงับก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม

 

"ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นพ้องคำสั่งศาลปกครองสงขลาให้ระงับการดำเนินโครงการต่อไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอื่นหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุด"

 

ศาลปกครองสูงสุด สั่งคุ้มครอง ระงับก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม
 

ด้านนายอนุมาน  คณะแนม หนึ่งในชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเช่นกัน กล่าวว่า หลังจากได้ฟังข่าวดีวันนี้รู้สึกดีใจมาก และยินดีกับชาวบ้านม่วงงามที่ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้น ซึ่งวันนี้ศาลท่านตัดสินว่าให้คุ้มครองต่อเนื่องจากเหตุผลที่ทางโยธาธิการได้ส่งคำอุทธรณ์ไปไม่สามารถที่จะเอามาอ้างได้เนื่องจากการก่อสร้างมันรุกล้ำเข้าไปในทะเลทำพื้นที่หาดทรายหายไป ศาลจึงสั่งให้คุ้มครองต่อ 

 

ศาลปกครองสูงสุด สั่งคุ้มครอง ระงับก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม

 

ปัจจุบันพื้นที่หาดม่วงงามยังคงมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ประโยชน์บนผืนทราย โดยเฉพาะการรักษาผืนทรายไว้เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านยังคงมีอาชีพ มีการก่อสร้างธนาคารปู สร้างซั้งปลา หรือสร้างบ้านให้ปลา เพื่อต่อยอดในการอนุรักษ์หาดทรายเอาไว้ และจะทำให้หาดม่วงงามกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสงขลาต่อไป

 

ศาลปกครองสูงสุด สั่งคุ้มครอง ระงับก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม

 

ภาพ/ข่าว โดย : วิกันดา  ขันธ์แก้ว