background-defaultbackground-default
นายกฯ เร่งเดินหน้าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ประเทศ

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ เร่งเดินหน้าเศรษฐกิจ BCG  เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชน   4 ปี EEC อนุมัติการลงทุนแล้วกว่า 1.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของเป้าหมายมูลค่าการลงทุน  1.7 ล้านล้านบาท 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

17 พฤศจิกายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคง ก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  วางรากฐานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่นยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคการผลิตและบริการให้มีความแข็งแรง ภายใต้นโยบาย เศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ  ให้กับประชาชนและประเทศ 


โดยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 จำนวน 1,271 โครงการ วงเงินรวม 520,053.8 ล้านบาท ขณะที่ ตั้งแต่  2561 – 2564 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ที่มีการอนุมัติการลงทุนแล้ว ตั้งแต่  2561 – 2564 ประมาณ 1,605,465 ล้านบาท หรือ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 94 ของเป้าหมายมูลค่าการลงทุน  (ปื 2561-2565 ) จำนวน  1.7 ล้านล้านบาท  ประกอบด้วย รัฐ-เอกชนร่วมลงทุน  4 โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก  จำนวน 633,635 ล้านบาท ออกบัตรส่งเสริมการลงทุน โดย BOI จำนวน 889,840 ล้านบาท และงบบูรณาการ จำนวน 82,000 ล้านบาท

 

นายกฯ เร่งเดินหน้าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ประเทศ

นายธนกร กล่าวว่า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมตาม BCG Model ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)   ซึ่ง BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน และลดก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์และถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุม COP 26 เน้นการเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจก 

นายกฯ เร่งเดินหน้าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ประเทศ

 

นายกรัฐมนตรี ยังให้ความสำคัญในการยกระดับฐานรายได้ของประชาชนรายครัวเรือน โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหาข้อมูล เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาผ่านคณะต่าง ๆ ในการทำงาน ควบคู่กับการหารายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของประเทศในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ นำมาวิจัยให้เกิดมูลค่าสูงสุด เร่งพัฒนายกระดับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และภาคบริการของประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยีและวิจัยนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ ที่สำคัญ คือคนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด