svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

คลายทุกข์สร้างรอยยิ้ม รมช.มหาดไทยมอบโฉนดชาวพังงา

15 พฤศจิกายน 2564

พังงา - นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน นำสุขคลายทุกข์สร้างรอยยิ้มให้ชาวพังงา

 15 พฤศจิกายน 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน"ให้กับประชาชนชาวจังหวัดพังงาจำนวน49 แปลง ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากหลังจากใช้พื้นที่อยู่อาศัยและทำกินมานานแต่ยังไม่มีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดิน

คลายทุกข์สร้างรอยยิ้ม รมช.มหาดไทยมอบโฉนดชาวพังงา
    

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวว่า ตามที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศด้วยการพัฒนาการรังวัด และทำแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำรวจรังวัดในทุกพื้นที่ ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย มีความถูกต้อง แม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ระหว่างเอกชนกับรัฐ และเอกชนกับเอกชน ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการรังวัดที่ดิน โดยให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกระบี่-พังงา-ตรัง-สุราษฎร์ธานี

คลายทุกข์สร้างรอยยิ้ม รมช.มหาดไทยมอบโฉนดชาวพังงา คลายทุกข์สร้างรอยยิ้ม รมช.มหาดไทยมอบโฉนดชาวพังงา

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 6 สายสำรวจ ได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนชาวจังหวัดพังงาเป็นจำนวน 1,462 แปลง ได้ดำเนินการแจกไปแล้วจำนวน 1,331แปลง และในวันนี้ จะเป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จำนวน 49 แปลง ทั้งนี้ การดำเนินงานสำเร็จไปได้ตามเป้าหมายเพราะได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างดี

คลายทุกข์สร้างรอยยิ้ม รมช.มหาดไทยมอบโฉนดชาวพังงา
  

คลายทุกข์สร้างรอยยิ้ม รมช.มหาดไทยมอบโฉนดชาวพังงา

นายนิพนธ์ บุญญามณี เปิดเผยว่า การมอบโฉนดที่ดินเป็นไปตามโยบายที่ตนต้องการที่จะเร่งรัดในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนที่ถือครองที่ดินอยู่ ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นมายาวนาน และที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐ ซึ่งในปีนี้ก็ได้ประกาศเดินสำรวจที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินหนังสือสำคัญของทางราชการแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว50 จังหวัด และจะผลักดัน พร้อมขยายผลให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดให้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในทำกินและที่อยู่อาศัย ให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินตกทอดถึงลูกหลานต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : อโนทัย  งานดี จ.พังงา