"นายกฯ" สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เป็นหัวหน้าศูนย์

     วันนี้ (13 พ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2564 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) โดยมีสาระสำคัญว่า  

"นายกฯ" ตั้งปลัดท่องเที่ยวฯ คุมศูนย์ฉุกเฉินการท่องเที่ยวและกีฬา

"นายกฯ" ตั้งปลัดท่องเที่ยวฯ คุมศูนย์ฉุกเฉินการท่องเที่ยวและกีฬา
 

     เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.2563  นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น (11) ของข้อ 1.ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 27 มี.ค.2563 

 

"นายกฯ" ตั้งปลัดท่องเที่ยวฯ คุมศูนย์ฉุกเฉินการท่องเที่ยวและกีฬา
 

      โดยให้มีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหัวหน้าศูนย์  รวมถึงให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียด


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0004.PDF