svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ตั้งเป้า 4 จว.ชายแดนใต้ เปิดเมือง 15 ธันวาคม

11 พฤศจิกายน 2564

ปัตตานี - ผอ.ศบค.ส่วนหน้าลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งเป้า 4 จังหวัดเปิดเมืองก่อนปีใหม่ 15 ธันวาคม

           11 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19  (ศบค.ส่วนหน้า )ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังมีการตั้ง "ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" หรือ "ศบค.ส่วนหน้า"

ตั้งเป้า 4 จว.ชายแดนใต้ เปิดเมือง 15 ธันวาคม
                เพื่อกำกับ ดูแล ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คลี่คลาย โดยขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด ในพื้นที่  4 จชต. มีแนวโน้มดีขึ้น ยอดติดเชื้อแต่ละจังหวัดเริ่มลดลง 
            ทั้งนี้กลไกที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบผลสำเร็จ นั่นคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ทั้ง 3 ส่วน ต้องทำงานประสานสอดคล้อง กัน โดยตั้งเป้า 15 ธันวาคม นี้ เตรียมเปิดประเทศฝั่งชายแดนภาคใต้ให้ได้เพื่อฟื้นฟูเศรษกิจในพื้นที่รับช่วงปีใหม่ที่จะมาถึง
           ตั้งเป้า 4 จว.ชายแดนใต้ เปิดเมือง 15 ธันวาคม

             อย่างไรก็ตามสถานการณ์การฉีดวัคซีนในหลายอำเภอของจังหวัดปัตตานียังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายังมีชาวบ้านบางส่วนยังคงต่อต้าน และไม่ต้องการที่จะฉีดวัคซีน โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ 
            และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ่มกันหมู่ ขณะที่ภาพรวมผู้ฉีดวัคซีน จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดปัตตานี 743,054 คน โดยเข็มแรกฉีดไปแล้ว 360,234 คน เข็มที่สอง 254,481 และเข็มที่สาม 16,572 ราย จากตัวเลขพบว่ามีผู้รับวัคซีนน้อยอยู่ คิดเป็น 48.5 เปอร์เซ็นต์
         พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.ได้เน้นย้ำให้ลงมาดูเรื่องการบูรณาการและประสานการทำงานของส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา หน่วยงานต่างๆ ได้ทำงานร่วมกันด้วยดี แต่ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังในพื้นที่ยังไม่ลดลง ที่จะคลายความกังวลได้ 
               ตั้งเป้า 4 จว.ชายแดนใต้ เปิดเมือง 15 ธันวาคม

            นายกรัฐมนตรีจึงให้ ตั้งศบค.สน.เพื่อลงมาบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนที่จะต้องได้ 70% ภายในสิ่งเดือนพฤศจิกายนนี้ ดูจากยอดการฉีดวัคซีนตอนนี้ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คาดว่าน่าจะมีเพียง จังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวที่เป็นไปตามเป้า และในส่วน 3 จังหวัดภาคใต้จะต้องใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้น
            ขณะนี้ก็ได้ซึ่งหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำศาสนา พบว่า ประชาชนในพื้นที่ จชต.มีบ้างส่วนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นประชากรที่อาศัยจริงๆ อาจจะน้อยกว่ายอดที่แจ้ง อย่างไรก็ตามทุกส่วนจะต้องดำเนินงานอย่างเต็มที่จะได้ยอดฉีดวัคซีนเท่าไร คงต้องมาพิจารณากันอีกครั้ง 

ตั้งเป้า 4 จว.ชายแดนใต้ เปิดเมือง 15 ธันวาคม
             ทั้งนี้วันนี้ได้มีการหารือกันภาคส่วนต่างๆ เพื่อตั้งเป้าเตรียมที่จะเปิดพื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ได้อย่างช้าภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้ เพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่และให้เศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฟื้นฟู  โดยได้ฝากให้แม่ทัพภาค 4 ได้หารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัดว่าสามารถทำได้หรือไม่ 
              และรายงานไปยัง ศบค.ส่วนหน้า ซึ่งหากมีความเป็นไปได้ก็จะได้กำหนดเป็นนโยบายต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนพื้นที่ 4 จชต.อย่างมาก แม้สถิติการติดเชื้อลดลงแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตสูง ขณะเดียวกันก็ห่วงในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่
          “อยากจะย้ำให้ประชาชนได้มั่นใจว่า การบริหารสถานการณ์โควิด 19 ของ ศบค.ใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยความสำเร็จของการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ภาครัฐต้องเข้มแข็ง ภาคเอกชน ภาคผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง”

ตั้งเป้า 4 จว.ชายแดนใต้ เปิดเมือง 15 ธันวาคม
              ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำศาสนาทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ทั้งการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน และการควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลาย

ภาพ/ข่าว โดย : ปาเรซ  โลหะสัณห์ จ.ปัตตานี