svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค เพิ่มศักยภาพการผลิตรับมือวิกฤติ

11 พฤศจิกายน 2564

ชุมพร - พิธีเปิดงาน “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค (ครั้งที่ 3)” สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค เปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมกับ ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและเครือข่ายทั่วประเทศ

11พฤศจิกายน 2564 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หมู่6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นประธานในการกล่าว เปิดงาน “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค (ครั้งที่ 3)” ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานในครั้งนี้

มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค เพิ่มศักยภาพการผลิตรับมือวิกฤติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รองอธิการบดี กล่าวว่า “มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค (ครั้งที่ 3)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และประสบการณ์ของเครือข่ายข้าวไร่ในแต่ละ ภูมิภาคร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายข้าวไร่ทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบการปลูกเพื่อบริโภค การปลูก เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่กับการรับมือภาวะวิกฤติ อีกทั้งการนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา มาใช้ร่วมกับการปลูกข้าวไร่ การเพิ่มศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านข้าวไร่ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถช่วยให้ ภาคการเกษตรยกระดับอาชีพให้มีฐานะเศรษฐกิจดีขึ้น และมีความเชื่อมั่นในอาชีพ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งที่ส่งผลดี ต่อประเทศชาติโดยรวม อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค เพิ่มศักยภาพการผลิตรับมือวิกฤติ
 

ด้าน ผศ. ดร. วสุ อุดมเพทายกุล ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า ข้าวไร่เป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่ทนต่อร่มเงา เป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย สามารถปลูกบนที่ดอน ภายใต้ สภาพไร่ โดยอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติในการเจริญเติบโต ต้องการธาตุอาหารน้อย และเป็นพืชอาหารที่ผู้ปลูกสามารถ ใช้รับประทานเป็นอาหารในครัวเรือนได้ทันที ดังนั้นหากได้นำพื้นที่ว่างระหว่างแถวยางพารา แถวมะพร้าว หรือ ระหว่างแถวพืชหลักอย่างอื่นมาใช้ปลูกข้าวไร่ ก็จะเกิดประโยชน์จากพื้นที่ว่างในการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ที่เกษตรกร สามารถใช้ปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนได้ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจมากขึ้น

มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค เพิ่มศักยภาพการผลิตรับมือวิกฤติ

นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวใหม่ พิธีแห่ข้าวใหม่ การจัดนิทรรศการข้าวไร่ รวมถึงการ เสวนา ในหัวข้อ ข้าวไร่กับการรับมือภาวะวิกฤติ หุ้นส่วนความร่วมมือข้าวไร่สู้วิกฤต 4 ภาค การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การทานข้าวไร่ วิถีการจัดการข้าวไร่ 4 ภาค เรียนรู้พันธุกรรมและระบบการปลูก มาตรฐานและการตลาด เทคโนโลยี การเตรียมดินปลูก โดรนสำหรับการเกษตร เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ เครื่องแปรรูปข้าว เวทีแลกเปลี่ยนทิศทาง ของข้าวไร่ในอนาคต อันจะนำไปสู่ความร่วมมือการพัฒนาภาคการเกษตรไทย ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค เพิ่มศักยภาพการผลิตรับมือวิกฤติ
 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันเปิดพิธี มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค มีการสาธิตทำขนมครกข้าวไร่ โดยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรข้าวไร่จังหวัดชุมพรด้วย

มหกรรมข้าวไร่ 4 ภาค เพิ่มศักยภาพการผลิตรับมือวิกฤติ

ภาพ/ข่าว โดย : ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร จ.ชุมพร