svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ร.อ.ธรรมนัส”หลุดเก้าอี้ปธ.บริหารจัดการที่ดิน

08 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“ลุงป้อม” นั่งหัวโต๊ะขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการที่ดินเพื่อประโยชน์ประชาชน ตั้ง “พล.อ.ณัฐ” นั่งประธานคณะทำงาน แทน “ร.อ.ธรรมนัส”

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2564 (8 พ.ย.64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธาน

“ร.อ.ธรรมนัส”หลุดเก้าอี้ปธ.บริหารจัดการที่ดิน

ประเด็นที่น่าสนใจ คือคำแถลงของ พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ผลการประชุมซึ่ง บิ๊กป้อม เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบ แต่งตั้ง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็นประธานคณะทำงานติดตาม และขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้มีความต่อเนื่อง รวดเร็ว โดยตำแหน่งนี้ประธานคนเก่า คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ และรับทราบผลความก้าวหน้าการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 6.3 ล้านไร่ ที่จะนำไปพิจารณาในระดับจังหวัด และเสนอกลับมายัง คทช. ให้หน่วยงานไปดำเนินการให้ประชาชนใช้ประโยชน์ เก็บรักษาไว้เป็นป่าไม้ ฯลฯ ตามผลการจำแนกต่อไป

 

“ร.อ.ธรรมนัส”หลุดเก้าอี้ปธ.บริหารจัดการที่ดิน

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบยกเลิกคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และมอบหมายให้คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อน แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินปฏิบัติหน้าที่แทน  และการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงาน ติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สคทช. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบการจำแนกที่ดินจังหวัดนครพนม เนื้อที่ประมาณ 1,648 ไร่ ให้กรมธนารักษ์ รับไปดำเนินการ และมอบหมายให้คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อน ฯ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาจำแนกที่ดิน จังหวัดสระแก้ว ปัตตานี และจังหวัดเพชรบุรี

 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย ฯ พิจารณาต่อไป


พลเอกประวิตร ได้กล่าว ขอบคุณ คณะอนุกรรมการ ทุกท่าน ที่สละเวลา มาเข้าร่วมประชุม ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

“ร.อ.ธรรมนัส”หลุดเก้าอี้ปธ.บริหารจัดการที่ดิน

logoline