สำหรับสิทธิช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 40 หากติดโควิด​จะได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล จะได้สิทธิดังนี้

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแล ซึ่งจะได้รับสิทธิตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
  2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
  3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน

ประกันสังคม ม.40 ติดโควิดช่วยอะไรบ้าง

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย