svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ผวจ.เลย ประกาศคำสั่งอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนที่รร. 300 แห่ง

31 ตุลาคม 2564

นร.ยิ้ม! ผวจ.เลย ออกประกาศคำสั่งจังหวัดเลยอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสถานศึกษา (on site) 300 แห่ง นร. ผู้ปกครองต่างโล่งอกซึ่งรอมานานว่าจะได้เปิดเทอมเมื่อใด

เวลา 14.00 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2564  นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลยลงนามออกคำสั่ง ที่ 377 /2564  เรื่อง อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา (On site ) ตามที่จังหวัดเลยได้ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564  กำหนดให้โรงเรียน สถานศึกษาทุกสังกัด และสถาบันกวดวิชา สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำ ของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น

ผวจ.เลย ประกาศคำสั่งอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนที่รร. 300  แห่ง
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ และ ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย และคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย  จึงมีคำสั่งอนุญาตให้โรงเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา (On site) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564  ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  จำนวน 300 แห่ง

ผวจ.เลย ประกาศคำสั่งอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนที่รร. 300  แห่ง
 

นอกจากนี้ ยังมีประกาศจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ (Community Isolation : CI)
(ฉบับที่ 9)  เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่อำเภอภูเรือ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ในจังหวัดเลย จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้ง ศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ (Community Isolation : C) เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีอาการ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย และคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย จึงประกาศจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ   ให้จัดตั้งศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ (Community Isolation : C) เพิ่มเติม 6 แห่ง ได้แก่  วัดโพนทอง บ้านหนองบัว หมู่ที่   1ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จำนวน 10 เตียง วัดคีรีบรรพต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จำนวน 10 เตียง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ เช่น ค่าช่อมแชมปรับปรุงอาคารและจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับผู้ที่เข้าพักในศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ (Community Isolation : C) โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ