svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

28 ตุลาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สงขลา - จิตอาสาตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติและเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งเฮลิคอปเตอร์ เรือพระราชทาน เรือท้องแบน เรือยาง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

     28 ตุลาคม2564 ที่คลองวง ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพันตำรวจเอก สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติและเตรียมความพร้อมของชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย      เพื่อสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนบำบัดทุกข์บำรุงสุขและลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

     โดยกิจกรรมจิตอาสามี 3 ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้า ตรวจ เตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน และจังหวัดสงขลา ให้แต่ละหน่วยเตรียมความพร้อมของกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย      เนื่องจากในห้วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมจะมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ทำให้อาคารบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภค ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

     ผลจากภัยพิบัติดังกล่าว กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยทางธรรมชาติ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย      โดยการปฏิบัติตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการจัดเตรียมกำลังพลพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทุกรูปแบบ โดยจะต้องมีการซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะต้องมีการฝึกอบรม ทบทวน ซักซ้อมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของ

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการทบทวนและเพิ่มทักษะให้กับกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2.เพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชทาน เรือท้องแบน เรือยาง เครื่องยนต์เรือ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงการบำรุงดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. เพื่อการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เกิดอุทกภัยของผู้ปฏิบัติงานชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย      การจัดโครงการฯ เป็นการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฝึกปฏิบัติการ โดยกองกำกับการ3กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและคณะวิทยากรมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 431,432,433 และ 437 รวมทั้งสิ้น 25 นาย

     พันตำรวจเอก สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กล่าวว่าวันนี้ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ได้ทำการซักซ้อมกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คงจะทราบว่า ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แต่ละครั้งก็มีความรุนแรง

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย      เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการต่างๆ ที่จะต้องให้การช่วยเหลือ ในแต่ละปีเราก็จะมีการซักซ้อม กำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อตรวจสอบขีดความสามารถ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆว่า สามารถใช้ได้ดีหรือไม่ เพื่อให้หน่วย มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่อไป

จิตอาสา ตชด.43 ซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาพ / ข่าว โดย
สันติภาพ รามสูต จ.สงขลา

logoline