สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนต้องรู้ กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33,39,40 และเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ประกันสังคมจ่ายให้เท่าไหร่บ้าง เช็กที่นี่!

ประกันสังคมเป็นเหมือนหลักประกันการดำเนินชีวิตของผู้ประกันตนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือน เกิดความคุ้มครองในด้านต่างๆ ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย การคลอดบุตร การชดเชยกรณีว่างงาน และการเสียชีวิต รวมถึงสงเคราะห์บุตรหรือทายาทกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต

เงินค่าทำศพ

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ชีวิตที่ไม่ใช่เหตุจากการทำงาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ

 

ผู้ประตนม.33,39 และ 40 กรณีเสียชีวิตได้รับสิทธิอะไรบ้าง!

 

 

 

 • ผู้ประกันตนมาตรา 40

ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนเดือนที่ตาย เว้นแต่กรณีตายจากอุบัติเหตุ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนเดือนที่ตาย
   - ทางเลือกที่ 1 และ ทางเลือกที่ 2  ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท 
   - ทางเลือกที่ 3 ได้รับค่าทำศพ  50,000 บาท 

 

เอกสารที่ใช้กรณีขอรับค่าทำศพ

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริง
 • หลักฐานจากฌาปนสถาน หรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
 • สำเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้จัดการศพ 11 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ผู้ประตนม.33,39 และ 40 กรณีเสียชีวิตได้รับสิทธิอะไรบ้าง!

 

 

เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต

 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 

- จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน 

- จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต  ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน

 

 • ผู้ประกันตนมาตรา 40

- ทางเลือกที่ 1 และ ทางเลือกที่ 2  จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 8,000 บาท

 

เอกสารที่ใช้กรณีขอรับเงินสงเคราะห์

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และของบิดามารดาของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร กรณีไม่มีสูติบัตร
 • หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)