วันแห่งการเล่าเรื่อง ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพิเศษของสกอตแลนด์และสหราชอณาจักร เพื่อรำลึกถึงศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องในทุกรูปแบบ

#วันนี้ในอดีต

 

วันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันแห่งการเล่าเรื่อง (Tell Story Day) ซึ่งเป็นวันพิเศษของประเทศสกอตแลนด์และสหราชอณาจักร เพื่อรำลึกถึงศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องในทุกรูปแบบ

 

 

รู้หรือไม่ วันนี้คือ “วันแห่งการเล่าเรื่อง” ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี

ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องคืออะไร

 

ศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง คือ วิชาที่ว่าด้วยการเล่าเรื่อง โดยเน้นโครงสร้างและหน้าที่ของเรื่องเล่า รวมถึงแก่นเรื่องและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของเรื่องเล่า

 

โดยต้นกำเนิดของศาสตร์เล่าเรื่องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างนิยมที่สามารถชี้แจงลักษณะเนื้อหาภายในเรื่องเล่าได้จริง โดยอาศัยทฤษฎีไวยากรณ์ การแจกแจงส่วนของประโยค

 

รู้หรือไม่ วันนี้คือ “วันแห่งการเล่าเรื่อง” ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี

การเล่าเรื่องคืออะไร

การเล่าเรื่อง คือ การจัดการความรู้ในการดึงความรู้หรือประสบการณ์ที่อยู่ภายในตัวผู้เล่าออกมาถ่ายทอดให้บุคคลอื่นฟัง โดยมักเป็นเรื่องที่ซาบซึ้ง ประทับใจ ที่ผู้ฟังสามารถนำเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

 

รู้หรือไม่ วันนี้คือ “วันแห่งการเล่าเรื่อง” ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคมของทุกปี