"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ"ประกันภัย" พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ "ธุรกิจประกันภัย" บางแห่งขาดสภาพคล่อง และถูกเพิกถอนใบอนุญาตธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เข้าไปแก้ไขปัญหา รวมถึงมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้ทันสมัยเป็นไปตามสถานการณ์

 

โดย นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ลงนามระเบียบฉบับใหม่และประกาศลง "ราชกิจจานุเบกษา" ฉบับเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา

 

พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดออกมากรอกข้อมูลร้องเรียน เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำประกันภัย

 

โดยเนื้อมีดังนี้

 

"ราชกิจจานุเบกษา"  ได้เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย พ.ศ. 2564 

 

ด้วยเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการพิจารณาข้อร้องเรียนและดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ให้ได้รับความคุ้มครอง ตามสัญญาประกันภัยอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นธรรม และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ ด้านสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ

อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๒๐ (๑๑) และมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๓๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกระเบียบไว้

 

เปิดระเบียบร้องเรียนผลกระทบจาก "ธุรกิจประกันภัย"  โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่!

 

สำหรับระเบียบดังกล่าวมีสาระสำคัญ เช่น กรณีการยื่นข้อร้องเรียน กำหนดไว้ในข้อ ๖ การยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานให้ยื่นผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 

(๑) ยื่นโดยตรงต่อสำนักงาน ได้แก่

 

(ก) สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง

 

(ข) สำนักงาน คปภ. เขต

 

(ค) สำนักงาน คปภ. ภาค

 

(ง) สำนักงาน คปภ. จังหวัด

 

(๒) ยื่นผ่านทางไปรษณีย์มายังสำนักงาน

 

(๓) ยื่นผ่านหน่วยงานอื่น

 

(๔) ยื่นผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

 

 

ข้อ ๗ ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานให้ใช้แบบข้อร้องเรียนตามแบบ ร. ๑ แนบท้าย ระเบียบนี้ และในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้ผู้ร้องเรียนใช้หนังสือมอบอำนาจตามแบบ ร. ๒ แนบท้ายระเบียบนี้

 

โดยผู้ร้องเรียนสามารถขอรับแบบข้อร้องเรียนและแบบหนังสือมอบ   อำนาจ ได้ที่สำนักงาน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน www.oic.or.th กรณีผู้ร้องเรียนมิได้ใช้แบบข้อร้องเรียนหรือแบบหนังสือมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ข้อร้องเรียน หรือหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวต้องมีรายละเอียดและรายการอย่างน้อยตามแบบ   ที่กำหนด ในวรรคหนึ่ง

 

  เปิดระเบียบร้องเรียนผลกระทบจาก "ธุรกิจประกันภัย"  โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่!

 

ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้ยื่นข้อร้องเรียนในพื้นที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของตัวเอง และผู้ร้องเรียนประสงค์ จะให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังจังหวัดที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิด ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามความ ประสงค์ของผู้ร้องเรียน

 

 ข้อ ๘ ข้อร้องเรียนที่ยื่นต่อสำนักงานต้องมีความชัดเจนสามารถทำความเข้าใจได้ ใช้ถ้อยคำ สุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่มีลักษณะเป็นการกรรโชก ข่มขู่ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

โดยต้องมี รายละเอียดและเอกสารหลักฐานอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 

(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ร้องเรียน หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทำง หรือเอกสารประจำตัวอื่นซึ่งออกโดยราชการ กรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนา หนังสือรับรองของนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือและรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ำมี)

 

(๒) ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ต้องยื่นข้อร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ตามสมควรเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

 

(๓) คำขอของผู้ร้องเรียนที่ต้องการให้บริษัทปฏิบัติ

 

เปิดระเบียบร้องเรียนผลกระทบจาก "ธุรกิจประกันภัย"  โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่!

 

 คลิกอ่านระเบียบการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนฉบับเต็ม  และดาวน์โหลดแบบฟอร์มร้องเรียน ได้ที่นี่