svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์"ลุยพัทลุงย้ำจังหวัดเตรียมพร้อมช่วยปชช.ทั้งอุทกภัย-อุบัติเหตุ

20 ตุลาคม 2564

“นิพนธ์”ล่องใต้หารือป้องกันอุทกภัยพัทลุง ย้ำทุกฝ่ายต้องมีแผนเผชิญเหตุ พร้อมช่วยชาวบ้าน ยึดหลัก "สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล" กำชับยุทธศาสตร์จังหวัดลดสูญเสียชีวิตบนท้องถนน โยนอปท.เจ้าภาพลดยอดตาย "สร้างตำบลต้องขับขี่ปลอดภัย"

20 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมถึงความปลอดภัยทางถนนจ.พัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 

โดยนายนิพนธ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมวางแผนป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมในภาคใต้ รวมถึงแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเร่งขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดขยะ และสวะสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล ยึดหลัก "สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล" เพื่อรองรับน้ำและระบายน้ำได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนป้องกันพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล ศาสนสถาน

 

"นิพนธ์"ลุยพัทลุงย้ำจังหวัดเตรียมพร้อมช่วยปชช.ทั้งอุทกภัย-อุบัติเหตุ

 

ขณะเดียวกัน ต้องตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลช่วยด้านสาธารณภัย เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย ให้พร้อมใชงานตลอดเวลา ที่สำคัญต้องกำหนดพื้นที่ปลอดภัย เส้นทางการอพยพ และศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยต้องซักซ้อมเจ้าหน้าที่และประชาชน ถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างการรับรู้ไม่ให้สับสนหากเกิดอุทกภัย ต้องเตือนให้ประชาชนรู้ข่าวในทุกช่องทาง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

 

"ผมขอย้ำว่า ให้เจ้าหน้าที่อำเภอและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องพร้อมป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งเตือนประชาชนทันสถานการณ์ทันที ที่สำคัญ คือ ต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยในชีวิต เป็นสำคัญ" นายนิพนธ์ กล่าว 

 

ส่วนการลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.จังหวัด) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัด และเป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด ที่อำเภอและส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือป้องกันและแก้ไขโดยลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ให้ได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นเจ้าภาพหลักในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

 

"นิพนธ์"ลุยพัทลุงย้ำจังหวัดเตรียมพร้อมช่วยปชช.ทั้งอุทกภัย-อุบัติเหตุ

 

 

 

นอกจากนี้ มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์สาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบ และเร่งปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่การขอความร่วมมือจากประชาชน และทุกภาคส่วนให้ร่วมขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น โดยยึดหลัก "สร้างตำบลต้องขับขี่ปลอดภัย"  ทําให้ทุกตำบลในประเทศไทยปลอดภัย ประชาชนก็จะสามารถขับขี่ปลอดภัยสามารถลดความสูญเสียชีวิตเท่ากับเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินอื่นๆได้