รู้หรือไม่ ? โลกเรามีวันสถิติด้วย องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ได้กำหนดให้วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เป็น “วันสถิติโลก” ให้ตระหนักถึงการวางแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคม

วันที่ 20 ตุลาคม ถูกกำหนดให้เป็น วันสถิติโลก หรือ World Statistics Day โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ได้กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทสำคัญของสถิติในการวางแผนพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์

 

20 ตุลาคม วันสถิติโลก (World Statistics Day)

สำหรับวันสถิติโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2010 โดยการประกาศของคณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติ โดยทุก ๆ 5 ปี จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของการนำข้อมูลทางสถิติไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพมากที่สุดในการพัฒนาประชาคมโลกร่วมกัน

 

 

20 ตุลาคม วันสถิติโลก (World Statistics Day)

 

รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงพลังของข้อมูลที่เป็นเครื่องมือ เข็มทิศในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดงานเฉลิมฉลองวันสถิติโลกครั้งล่าสุดในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในปี 2025

 

20 ตุลาคม วันสถิติโลก (World Statistics Day)

 

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี