ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน "ณัฐพล รังสิตพล" ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบ 3 ปี 4,738,290,665 บาท ไม่มีหนี้สิน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง โดยรายชื่อน่าสนใจ นายณัฐพล รังสิตพล ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครบ 3 ปี

 

นายณัฐพล แจ้งทรัพย์สิน 1,769,204,982 บาท ได้แก่ เงินฝาก 36,694,100 บาท ซึ่งในจำนวนนี้มีเงินฝากใน Bank of America วงเงิน 11,547,348 บาทอยู่ด้วย เงินลงทุน 107,764,262 บาท เงินให้กู้ยืม 424,000 บาท ที่ดิน 1,497,528,500 บาท (ซึ่งพบว่าโฉนดแพงที่สุด เลขที่ 7160 ตั้งอยู่ที่ แขวงพระโขนงฝั่งเหนือ อ.วัฒนา กทม. เนื้อที่ 1-1-5 ไร่เศษ ได้มาเมื่อ 19 มิ.ย. 2558 โดย ได้มาจากการให้ มูลค่า 758,550,000 บาท)
 

มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 116,940,333 บาท ยานพาหนะ 10 คัน 8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 853,787 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

ป.ป.ช. เปิดเซฟ"ณัฐพล รังสิตพล"อธ.ส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.73 พันล้าน
 

รายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,705,000 บาท เป็นเงินเดือน 790,000 บาท เงินประจำตำแหน่งและค่ารถประจำตำแหน่ง 730,000 บาท เบี้ยประชุม 125,000 บาท ค่าเช่า 2,300,000 บาท ดอกเบี้ย 700,000 บาท เงินปันผล 60,000 บาท มีรายจ่ายรวม 775,000 บาท

 

นางไรรัตน์ รังสิตพล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 2,969,085,682 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11,145,256 บาท เงินลงทุน 813,885,808 บาท ที่ดิน 2,030,182,000 บาท (โฉนดแพงสุดเลขที่ 646 ตั้งอยู่ที่แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กทม. เนื้อที่ 1-2-78 ไร่ ได้มาเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2514 โดยการโอนมรดก มูลค่า 1,356,000,000 บาท) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10,750,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 450,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 19,247,017 บาท ทรัพย์สินอื่น 83,430,600 บาท

 

รายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 11,100,000 บาท แบ่งเป็นดอกเบี้ย 2,500,000 บาท เงินปันผล 8,600,000 บาท มีรายจ่ายรวม 6,353,000 บาท
 

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,738,290,665 บาท ไม่มีหนี้สิน อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้ยื่นและคู่สมรส ครอบครองที่ดิน รวม 25 แปลง มูลค่ารวม 3,527,710,500 บาท

 

สำหรับนายณัฐพล ก่อนหน้านี้ปี 2559-2561 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560-2561 เป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2561-2562 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปี 2562-ปัจจุบัน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม