กรุงเทพมหานคร ได้ประชุมเตรียมมาตรการ ความพร้อม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดเมืองในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

กทม.ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังประกาศเปิดเมือง

ในที่ประชุม สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้รายงานภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยข้อมูลถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 กรุงเทพมหานครได้ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว จำนวจ 7,989,020 รายง เข็มที่ 2 จำนวน 5,024,998 ราย ซึ่งควาดว่าจะสามารถให้บริการได้ครบร้อยละ 70 ตามที่กำหนดไว้ก่อนวันที่ 22 ตุลาคม 2564

กทม.ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังประกาศเปิดเมือง

จากนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้รายงานการดำเนินการโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety&Health Administration (SHA) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เตรียมพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ NEW Normal เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรฐานด้านสุขอนามัย

กทม.ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังประกาศเปิดเมือง

นอกจากนี้ SHA ยังเป็นตราสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้มาตรการทางสาธารณสุขเป็นแนวทางหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการสำหรับ สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้รับมาตรฐาน SHA ประกอบด้วย สถานประกอบการประเภทภัตตาคาร/อาหาร สุขภาพ/ความงาม โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า นันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว กีฬาและการท่องเที่ยว ยานพาหนะ การจัดประชุม/โรงมหรสพ บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ รวมจำนวน 3,304 แห่ง สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย SHA+ คือต้องมีพนักงานในสถานที่ประกอบการหรือกิจการที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร โดยขณะนี้มีสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยื่นขอเป็น SHA+ จำนวน 641 แห่ง ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานประกอบการและให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเมืองและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ ทั้งด้านการรักษา และด้านการป้องกันและควบคุมโรค และการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) 11 ด้าน ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. นำเสนอ อาทิ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พักโดยไม่เว้นพักระหว่างทาง มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ มาตรฐานการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่างๆ มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและรับบริการ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มาตรฐานสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งจะนำรายละเอียดเสนอที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อทราบต่อไป รวมทั้งที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างคำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการBangkok sand box เพื่อกำกับและติดตามการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กทม.ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังประกาศเปิดเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนทุกด้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทยที่ประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ให้เร่งรัดขอจัดสรรวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งหน่วยบริการความร่วมมือไทยร่วมใจมีความพร้อมในการให้บริการในจำนวนมากอยู่แล้ว รวมถึงขอจัดสรรวัคซีนสำหรับบูทเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนซึ่งได้รับวัคซีนSinovac ครบ 2 เข็มด้วย

ผู้ว่าฯ อัศวิน ประชุมเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังประกาศเปิดเมือง