กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 16 สายทาง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 ตุลาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัย (15 ต.ค. 64) เวลา 08.30 น. ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครสวรรค์ สุพรรณบุรี จันทบุรี และตราด รวม 33 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 17 สายทาง
ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 16 สายทาง แบ่งเป็น
- น้ำท่วมสูง 10 สายทาง (10 แห่ง)
- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง)
- สะพานขาด/คอสะพานขาด/ทรุดตัว/กัดเซาะ 1 สายทาง (1 แห่ง)

กรมทางหลวงชนบทอัปเดต16 สายทางน้ำท่วมขังรถผ่านไม่ได้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)
2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)
3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)
4. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)
5. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 1+700)
6. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 2+200)
7. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)
8. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 12+800 ถึง 13+000)

กรมทางหลวงชนบทอัปเดต16 สายทางน้ำท่วมขังรถผ่านไม่ได้
 

กรมทางหลวงชนบทอัปเดต16 สายทางน้ำท่วมขังรถผ่านไม่ได้

9. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
10. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
11. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)
12. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)
13. สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 – แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง 5+150)
14. สายทาง จบ.1030 แยก ทล.3 – บ้านวังแซ้ม อ.เมือง, มะขาม จ.จันทบุรี น้ำกัดเซาะคอสะพาน (ช่วง กม.ที่ 2+400 ถึง 2+500)
15. สายทาง จบ.5020 แยกทางหลวงชนบท จบ.1030 – บ้านวังแซ้ม อ.เมือง, มะขาม จ.จันทบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+300 ถึง 13+000)
16. สายทาง ตร.1009 แยก ทล.3 – บ้านท่าประดู่ อ.เมือง จ.ตราด น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 5+700)


ทช.ขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และโปรดสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง โดยแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้เข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบาย

ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

กรมทางหลวงชนบทอัปเดต16 สายทางน้ำท่วมขังรถผ่านไม่ได้