ผบ.ตร.ลงนามแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา จัดทำรายชื่อบุคคลเหมาะสมเลื่อนตำแหน่ง ระดับ ผกก. - รอง ผบก. และ สว.- รอง ผกก. พร้อมกำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติ แบ่งลำดับอาวุโส พิจารณาความพร้อม คัดออกผู้ฝ่าฝืนนโยบาย ตรวจทานความถูกต้องลงรูปแบบเอ็กซ์เซล ส่งทางอีเมล์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้ลงนามในบันทึกข้อความเลขที่ 009.231/ว28 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับสารวัตร(สว.) ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) วาระประจำปี 2564 ถึง ผู้บัญชาการ(ผบช.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(สง.ผบ.ตร.) หรือตำแหน่งเทียบเท่า ใจความว่า

 

ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักนายกฯลง 25 กรกฎาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายตำรวจตามหลักอาวุโสกฎ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ว่าด้วยการแต่งตั้งตำรวจ พ.ศ.2561 กฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งตำรวจ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้

 

1.การจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้พิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ข้อ 23(2) (3) และข้อ 24 แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งใน 18 ตุลาคม 2564 ตามรูปแบบผนวก ก

 

2.การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 2.1 กองบัญชาการ(บช.) และกองบังคับการ(บก.) ขึ้นตรงในสังกัด สง.ผบ.ตร. 2.1.1 ระดับผกก. และรองผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งตำรวจไปยัง ตร.(ผ่านทพ.) ใน 26 ตุลาคม 2564 ตามรูปแบบผนวกข และ ค 2.1.2 ระดับ สว. และ รอง ผกก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยังตร. (ผ่านทพ.) ใน 10 พฤศจิกายน 2564 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค

3.ตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้พิจารณาเสนอหรือดำเนินการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เว้นแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงหรือถูกดำเนินคดีอาญาหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโดยให้พิจารณาเสนอและดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณและคุณภาพงานน้อยลง พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยังดร. (ผ่านทพ.) ตามรูปแบบผนวก ง

 

4.ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปีให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย 5.ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริง หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยังตร. (ผ่านทพ.) ตามรูปแบบผนวก จ

 

6.ข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันปราบปรามเด็กแว้น และการควบคุมสถานบริการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย

 

7.หน่วยที่ยังคงมีจำนวนตำแหน่ง รอง ผกก. (สอบสวน) และสวป. ในสถานีตำรวจเกินกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พ.ย. 61 ได้กำหนดไว้ให้ปรับเกลี่ยให้เป็นไปตามกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งตำรวจที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

 

8.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานสอบสวน ที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำหนดขึ้นตามมติ อ.ก.ตร. เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 22 พ.ค. 63 ให้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่ขอรับการแต่งตั้งและมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 9.การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานให้ประสานทำความตกลงกันไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจนโดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งตร. ที่ 297/2562 10 พ.ค.62 เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยเคร่งครัด

 

10.ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้ง รวมถึงยศ ชื่อ ชื่อสกุลตำแหน่ง เลขตำแหน่ง สถานภาพข้าราชการตำรวจ และรายละเอียดอื่นๆ ทางด้านธุรการให้ถูกต้อง

 

11.ให้บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งรวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผ่านทพ.) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ

 

ทั้งนี้การจัดส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีการแต่งตั้งตำรวจ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งไปยัง ตร.(ผ่านทพ.) นั้นให้ทุกหน่วยจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ Excel ผ่านทาง e-mail address และให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 29 ความลับ โดยเคร่งครัด

ตำรวจระดับ “สว.-รอง ผบก.” เตรียมโยกย้าย วาระปี 2564 ตำรวจระดับ “สว.-รอง ผบก.” เตรียมโยกย้าย วาระปี 2564 ตำรวจระดับ “สว.-รอง ผบก.” เตรียมโยกย้าย วาระปี 2564

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด