พิษณุโลก- กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันยกระดับมะม่วงแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ นำโดรนพ่นยา ลดต้นทุนและปริมาณ เชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ เพื่อยกระดับผลผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนการใช้สารเคมี แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเงินทุนหมุนเวียน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ หมู่13 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไม่สามารถขายมะม่วงได้ตามปกติ ไม่มีพ่อค้ารับซื้อทำให้ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินทำทุน ซื้อปัจจัยในการผลิตในปีต่อไป จึงได้รวมตัวยกระดับมะม่วงแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นครุภัณฑ์ใหม่ต่างๆ เช่นโดรน ห้องเย็นแช่ผลมะม่วง ตะกร้าพลาสติกและอื่นๆอีก จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนเงิน 2,972,875.00 บาท เพื่อเพิ่มผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมากขึ้นลดต้นทุนการใช้สารเคมี แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อต่อยอดของกลุ่มเป็นผู้ค้าโดยตรงกับผู้บริโภคทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ

"มะม่วงแปลงใหญ่"ยกระดับสมัยใหม่-"โดรนพ่นยา-ลดต้นทุน"

โดยล่าสุดทางเกษตรกรสวนมะม่วงแปลงใหญ่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง ได้เข้ารับการอบรมฝึกการครุภัณฑ์ต่างๆเช่นการฝึกบินโครน ที่จะใช้ไปบินฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับต้นมะม่วงที่กำลังออกช่อในฤดูกาลนี้เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นจะไปบินฉีดพ่นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตามสวนต่างๆของสมาชิกได้ เพื่อลดต้นทุนและปริมาณในการฉีดพ่นสารเคมีแก่ต้นมะม่วงได้

"มะม่วงแปลงใหญ่"ยกระดับสมัยใหม่-"โดรนพ่นยา-ลดต้นทุน"

นางสาวชลธิชา ช่างประดิษฐ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ กล่าวว่า กลุ่มมะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ เป็นกลุ่มมะม่วงอยู่ในโครงการแปลงใหญ่มีภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการยกระดับแปลงด้วยเกษตรสมัยใหม่ เชื่อมโยงการตลาดซึ่งได้จัดซื้อโดรน เพราะเห็นว่าโดรนมีความสำคัญ และจำเป็นมากในยุดสมัยนี้ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่นำมาทดแทนแรงงานสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุและแรงแรงงาน ค่าแรงสูง ทำให้เราลดต้นทุนได้ ซึ่งโดรนบังคับด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะทำให้เพิ่มคุณภาพและการผลิตผลมะม่วงที่เป้าหมายในการส่งออก เพราะด้วยเทคโนโลยีใหม่ซึ่งควบคุมโรคและแมลงได้ดีจะทำให้มีราคาเพิ่มขึ้นถ้าผิวมะม่วงไม่สวยและเป็นลายจะทำให้ขายไม้ได้เพราะเป็นมะม่วงตกเกรดต่อไป

"มะม่วงแปลงใหญ่"ยกระดับสมัยใหม่-"โดรนพ่นยา-ลดต้นทุน"

 

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ขาดปัจจัยการผลิต เนื่องจากขายมะม่วงไมได้ ไม่มีพ่อค้ารับซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นผลมาจากล๊อคดาวน์ ทำให้ขาดสภาพคล่องไม่มีเงินทำทุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรเชื่อมโยงการตลาดนี้ สามารถซื้อปุ๋ยบำรุงพืชและสารเคมีกำจัดโรคและแมลง ทำให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มสามารถดำเนินการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพได้อย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังทำให้กลุ่มได้มีเงินทุนหมุนเวียนทำให้กลุ่มมีสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อสมาชิกกลุ่มได้ผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและขายผลผลิตได้ตามปกติแล้ว

 

"มะม่วงแปลงใหญ่"ยกระดับสมัยใหม่-"โดรนพ่นยา-ลดต้นทุน"

โดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี / พิษณุโลก