ลำปาง - มทบ.32 ลำปางติดตามโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ลำปาง มอบหมายให้ พ.อ.บรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย ร.ท.ประจบ เชิมชัยภูมิ นายทหารประจำกองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และ ร.ท.กล้าหาญ บุญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี และคณะ เดินทางติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มทบ.32.ติดตาม ร.ร.ต้นแบบตามหลักปรัชญาศก.พอเพียง

 

ทั้งนี้”โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ได้เริ่มโครงการเมื่อเดือนกรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการจัดสรรพื้นที่บางส่วนภายในบริเวณวัดซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ แบ่งทำแปลงเกษตร ปลูกผักสวนครัว เช่น มะเขือ พริก ผักกาด เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สำหรับเป็นแหล่งอาหารบริโภคในโรงเรียน ภายใต้ชื่อ “สวนของเฮา” เป็นภาษาคำเมือง แปล คือ “สวนของเรา” ที่จะอุดมไปด้วยแหล่งอาหารและโปรตีนสำหรับนักเรียนและชุมชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ส่งเสริมโครงการดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือและโอกาสของการเรียนรู้ และสามารถขยายผลไปยังครัวเรือนและชุมชน นำไปสู่ความพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ได้

มทบ.32.ติดตาม ร.ร.ต้นแบบตามหลักปรัชญาศก.พอเพียง

 

ในโอกาสเดียวกัน พ.อ.บรรจง คะวงค์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะ ได้กราบนมัสการ ดร.พระครูสิริรัตนโสภิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมที่นำมาซึ่งการสนับสนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนกระบวนการความรู้ จากโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรศักดิ์มนตรี ด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสามารถนำไปปรับใช้เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเกษตรกรรมของวัด และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

มทบ.32.ติดตาม ร.ร.ต้นแบบตามหลักปรัชญาศก.พอเพียง

โดย ประทีป นันทะผาบ  / ลำปาง