จังหวัดเลยพร้อมเปิดเมือง ประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชียงคานรูปแบบ Sandbox รักเลยเชียงคาน โมเดล 1 พ.ย.2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย  นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชียงคานรูปแบบ Sandbox ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: ctate daxton abeion Pascode: cnmo.d'ote  มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  มีนายชาญชัย  บุญอยู่  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร่วมจำนวนมาก

เลยพร้อมเปิดการท่องเที่ยวงาน Sandbox เปิดเมืองเชียงคาน
 
การประชุมว่าด้วย เรื่องคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชียงคานรูปแบบ Sandbox  การเปิดเมือง ภายใต้โครงการ HUG Loe - Chiang Khan รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และโครงการ HUG Loei - Chiang Khan P(us รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติของคณะทำงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สาธารณะในชุมชน  คณะทำงานพัฒนาสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว การค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะทำงานพัฒนาสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว การค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะทำงานพัฒนาระบบการให้บริการนักท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว  คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ –คณะทำงานการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัย  คณะทำงานด้านการส่งสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรมวิถีชีวิตเชียงคาน   คณะทำงานพัฒนาศูนย์ประสานงานและบริการนักท่องเที่ยว  ซึ่งเชียงคานจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว พนักงานรักษาความปลอดภัย ตำรวจท่องเที่ยว จนท.นำขบวนนักท่องเที่ยว ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว และรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยมี รพ.เชียงเป็น รพ.คู่สัญญา   เพื่อรับ นทท.ชาวเอเชีย ยุโรป และกระเทศเสี่ยงต่ำเข้ามา 10 ประเทศด้วยกัน เฉพาะเชียงคานจะมีเม็ดเงินเข้ามามากกว่า 328 ล้านบาทต่อปี   หากมีผู้ติดเชื้อโควิดมากกว่า 100  รายต่อสัปดาห์ก็จะยุติโครงการฯ  

เลยพร้อมเปิดการท่องเที่ยวงาน Sandbox เปิดเมืองเชียงคาน
 

นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  กล่าวว่า ท่องเที่ยวรูปแบบ Sandbox ระยะที่ 1 นี้มี 15 จังหวัดของประเทศในเขต 8 มี   อ.เชียงคาน จ.เลย มีหนองคายและอุดรธานี   เป็นต้นแบบของการเปิดเมืองท่องเที่ยวขอให้จัดหาสถานที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จัดห้องพยาบาล โรงพยาบาลมีมาตรการเข้มป้องกันโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนให้ได้ 50% ทุกกลุ่มส่วนเมืองเชียงคาน จ.เลยให้ได้เกิน 60% โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ที่เสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิต สถานประกอบการ ร้านอาหารต้องฉีดกับบุคลากร 100% เพราะมีโครงการดึง นทท.จาก สปป.ลาวข้ามมาสู่หนองคาย เลย-อุดรธานี ด้วย   เมื่อเปิดที่เชียงคานแล้วเดือน ต.ค.2564 แล้ว เดือน ต่อไปก็สามารถเปิดได้อีก 13 อำเภอที่เหลือได้เลย

เลยพร้อมเปิดการท่องเที่ยวงาน Sandbox เปิดเมืองเชียงคาน

โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด