กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 เส้นทาง 7 จังหวัด พร้อมเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

12 ตุลาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวัน ว่า วันนี้ (12 ต.ค.) มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี รวม 30 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท เผย 19 เส้นทาง 7 จังหวัด ยังใช้ไม่ได้เพราะน้ำท่วม-สะพานขาด

สามารถสัญจรผ่านได้ 11 สายทาง

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง แบ่งเป็น

- น้ำท่วมสูง 12 สายทาง (12 แห่ง)

- ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 7 สายทาง (7 แห่ง)

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

3. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

4. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 5+700)

5. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

กรมทางหลวงชนบท เผย 19 เส้นทาง 7 จังหวัด ยังใช้ไม่ได้เพราะน้ำท่วม-สะพานขาด

6. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนช้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+400 ถึง 1+700)

7. สายทาง ขก.4008 แยก ทล. 2062 - บ้านเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 42+800 ถึง 44+200)

8. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+800)

9. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

10. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)

11. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร

12. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร

13. สายทาง มค.3062 แยก ทล.208 – บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง 8+450)

14. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

15. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 56 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+100)

16. สายทาง อย.4055 แยก ทล.3267 - บ้านตาลเอน อ.มหาราช, บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300 ถึง 4+100)

17. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

18. สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 – แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง 5+150)

19. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+600 ถึง 11+650)

 

ทช.ได้เข้าฟื้นฟูซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ อำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

กรมทางหลวงชนบท เผย 19 เส้นทาง 7 จังหวัด ยังใช้ไม่ได้เพราะน้ำท่วม-สะพานขาด